Derficit budžeta Srbije na kraju novembra 38,2 milijarde dinara

Deficit republičkog budžeta na kraju novembra bio je 38,2 milijarde dinara, a kada se uključe projektni zajmovi 53,1 milijardu dinara, objavilo je danas Ministarstvo finansija.

U novembru su prihodi budžeta iznosili 81,9 mlijardi, a rashodi 82,2 mlijardi, tako da je mesečni deficit bio 300 miliona dinara.

Poreski prihodi u novembru su bili 72,3 milijardi i najveće uplate su po osnovu poreza na dodatu vrednost (PDV) u iznosu od 34 mlijardi dinara.

“Druga uplata oktobarskih akciza izvršena je početkom novembra, zbog kalendarskog efekta, što je rezultiralo znatno višim prihodom u poredjenju sa prethodnim mesecima. U novembru se isplaćuju i nešto veće kamate na štednju, zbog Nedelja štednji, tako da je i porez na kamate veći nego u ostalim mesecima, što je rezultiralo većim prihodom po osnovu poreza na dohodak”, piše u saopštenju Ministarstvu finansija.

Neporeski prihodi budžeta iznosili su 9,1 mlijardu, a donacije 600 miliona dinara.

Rashodi budžeta u novembru su bili na nivou ovogodišnjeg proseka, ali su rashodi za plate bili veći zbog jednokratne isplate zaposlenima u prosveti.

Ukupno je na isplatu zarada utrošeno 20,9 milijardi, transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja iznosili su 21,6 mlijardi dinara, a najveći deo se odnosio na dotacije za penzije, 17,9 mlijardi dinara.

Na nivou opšte države u periodu januar – novembar zabeležen je deficit od 65,2 milijardi, dok je deficit u novembru iznosio 2,1 milijardi dinara.

“Bolji rezultat od planiranog sa prihodne strane u najvećoj meri posledica je jednokratnih neporeskih prihoda, kao što su uplate dividendi i dobiti javnih preduzeća. Bolja od očekivane je i naplata poreskih prihoda, pre svega PDV, akciza na duvanske proizvode i derivate nafte, kao i doprinosa”, navelo je Ministarstvo finansija.

Kako je objašnjeno, sa rashodne strane najveći efekat je imalo slabije izvršenje kapitalnih izdataka i dinamika isplate otpremnina za radnike preduzeća u restrukturiranju.

Posmatrano po delovima opšte države, kod AP Vojvodina zabeležen je suficit u iznosu od 0,7 milijardi dinara, dok je na nivou lokalnih samouprava suficit bio 9,2 milijardi dinara.Nacionalna služba za zapošljavanje i RFZO su u suficitu, dok su PIO fond i fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (SOVO) u deficitu 2,9 i 1,2 milijardilrd dinara.

Državna preduzeća nadležna za održavanje i izgradnju puteva, Putevi Srbije i Koridori Srbije se u najvećoj meri finansiraju iz kredita, te je njihov ukupan deficit na kraju novembra bio 20,1 milijardi dinara.

(Beta)

Ostavite komentar