U trendu

Predviđeno pet godina tranzicije za Pravosudnu akademiju

BEOGRAd – Ministarstvo pravde Srbije objavilo je na svom sajtu Nacrt ustavnog zakona za sprovođenje predloženih amandmana na Ustav Srbije u oblasti pravosuđa.

Nacrtom ustavnog zakona definisani su rokovi za donošenje zakona koji treba da se usklade sa ustavnim amandmanima, zatim rokovi za konstituisanje sudskog i tužilačkog saveta kao za i početak primene određenih amandmana.

Najznačajnija odredba ovog akta odnosi se na prvi izbor sudija i zamenika tužilaca. Naime, odredbom iz Radnog teksta ustavnih amandmana predviđeno je da za sudiju i zamenika tužioca može da bude izabran samo kandidat koji je završio obuku na Pravosudnoj akademiji.

Nacrtom ustavnog zakona propisano je da će ova odredba početi da se primenjuje kad istekne pet godina od dana stupanja na snagu zakona kojim se Zakon o Pravosudnoj akademiji usklađuje sa amandmanima na Ustav.

Zakon o Pravosudnoj akademiji treba da bude usklađen sa amandmanima na Ustav u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu amandmana i to tako da vidovi obuke na Akademiji zavise od dužine radnog iskustva i poslova pravne struke koje je korisnik obuke obavljao.

To znači da će svi kandidati morati da prođu neki vid obuke na Akademiji u skladu sa svojim radnim iskustvom, bilo da dolaze iz redova sudijskih i tužilačkih pomoćnika, advokata ili drugih pravnih profesija.

Ustavnim zakonom takođe je predviđeno da Zakon o sudijama, Zakon o uređenju sudova, Zakon o javnom tužilaštvu, Zakon o Visokom savetu sudstva i Zakon o Državnom veću tužilaca budu usklađeni sa amandmanima na Ustav u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu amandmana.

Prema Nacrtu ustavnog zakona, Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaca treba da budu konstituisani u skladu sa zakonima kojima se izbor njihovih članova i nadležnost usklađuju sa amandmanima, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu tih zakona, a izbor predsednika Visokog saveta sudstva treba da se obavi u roku od 15 dana od dana izbora svih članova tog sudskog organa.

Nacrt Ustavnog zakona takođe propisuje da članovi Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca koji su izabrani pre stupanja na snagu amandmana, nastavljaju da obavljaju svoje funkcije s nadležnostima koje su određene zakonima koji su važili u vreme kada su izabrani i to dok ne bude konstituisan Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaca u skladu sa zakonima kojima se izbor njihovih clanova i nadležnost uskladuju sa amandmanima.

Visoki savet sudstva, Državno vece tužilaca i Narodna skupština takođe nastavljaju da obavljaju svoje nadležnosti prema sudijama, predsednicima sudova, javnim tužiocima i zamenicima javnih tužilaca koje imaju prema zakonima koji važe do konstituisanja Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaca u skladu sa budućim zakonima.

Sudije Vrhovnog kasacionog suda i sudsko osoblje u Vrhovnom kasacionom sudu
nastavljaju svoje funkcije i radni odnos u Vrhovnom sudu Srbije, a i zamenici Republickog javnog tužioca i tužilacko osoblje u Republickom javnom tužilaštvu, nastavljaju svoje funkcije i radni odnos u Vrhovnom javnom tužilaštvu Srbije., propisano je u Ustavnom zakonu.
S obzirom da se predloženim rešenjima iz amandmana na Ustav ukida trogodišnji mandat za prvi izbor, sudije i zamenici javnih tužilaca smatraće se danom stupanja na snagu amandmana izabranim na stalnu funkciju sudije, odnosno zamenika javnog tužioca.

Odluku o tom pitanju doneće Visoki savet sudstva, odnosno Državno vece tužilaca. Predsednik Vrhovnog kasacionog suda koji je izabran pre stupanja na snagu amandmana, nastavlja da obavlja svoju funkciju kao predsednik Vrhovnog suda Srbije dok na dužnost ne stupi predsednik Vrhovnog suda Srbije izabran u skladu sa zakonima kojima se njegov izbor uskladuje sa amandmanima.

Republicki javni tužilac koji je izabran pre stupanja na snagu amandmana nastavlja da obavlja svoju funkciju kao Vrhovni javni tužilac Srbije dok na dužnost ne stupi Vrhovni javni tužilac Srbije izabran u skladu sa zakonima kojima se njegov izbor usklađuje sa amandmanima.

Ustavni zakon će stupiti na snagu danom proglašenja na sednici Narodne skupštine, propisuje Nacrt tog zakona.

(Tanjug)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike