U trendu

Usvojen Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći

BEOGRAD – Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći koji je danas usvojen u Skupštini Srbije doprineće unapređenje pristupa sudu i povećanju poverenja građana u pravosuđe.

Jedno od najznačajnijih rešenja za građane odnosi se na određivanje kruga korisnika besplatne pravne pomoći, rekla je ranije ministarka pravde Nela Kuburović i dodala da su definisane tri grupe potencijalnih korisnika.

Prema njenim rečima, prvu grupu čine lica koja ispunjavaju uslove da budu korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć ili na dečiji dodatak saglasno relevantnim zakonima, drugu grupu čine oni koji ne ispunjavaju uslove, ali bi zbog plaćanja pravne pomoći iz sopstvenih prihoda u konkretnoj pravnoj stvari ispunila navedene uslove.

Ona je dodala da su zakonom obuhvaćeni građani za koje je na osnovu raspoloživih podataka procenjeno da se nalaze u najtežoj finansijskoj situaciji.

Treću grupu lica čine pripadnici ranjivih, odnosno društveno osetljivih grupa, koja automatski ostvaruju pravo na besplatnu pravnu pomoć u skladu sa posebnim zakonima, rekla je Kuburović.

Predviđeno je, kaže Kuburović, da besplatnu pravnu pomoć pružaju advokati i službe pravne pomoći u jedinicama lokalne samouprave.

Besplatnu pravnu pomoć u udruženju može da pruža i diplomirani pravnik, ako se zakonima koji uređuju odgovarajući postupak ne zahteva da zastupnik mora biti advokat.

Ta odredba, perma njenim rečima, omogućava da udruženja koja se bave zaštititom ljudskih i manjinskih prava i sloboda neposredno pružaju besplatnu pravnu pomoć u oblastima pravne zaštite u kojima su angažovana (besplatna pravna pomoć žrtvama nasilja u porodici, partnerskog i seksualnog nasilja, zaštita prava LGBT osoba, Roma, dece, osoba sa invaliditetom i drugo).

Jedna od najznačajnijih novina jeste i utvrđivanje načina finansiranja besplatne pravne pomoći i besplatne pravne podrške, kaže Kuburović, i to kroz sredstva budžeta Republike Srbije i jedinica lokalne samouprave, kao i kroz donacije i projektno finansiranje.

Iz budžeta Srbije i jedinica lokalne samouprave, nadoknađuje se pružanje besplatne pravne pomoći, sastavljanje javnobeležničke isprave i posredovanje u rešavanju spora.

Uvodi se i registar pružalaca besplatne pravne pomoći koji vodi Ministarstvo pravde, kao jedinstvenu javnu elektronsku bazu podataka, što će doprineti i dostupnosti informacija građanima.

Prelaznim odredbama Predloga zakona uvodi se i obaveza za jedinice lokalne samouprave koje to nisu još uvek učinile, da formiraju službu besplatne pravne pomoći, čime se unapređuje dostupnost besplatne pravne pomoći i u manjim jedinicama lokalne samouprave širom Srbije.

(Tanjug)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike