najveća internet zajednica u Srbiji već 18 godina

U trendu

Amerikanac u Beogradu: Srbi imaju veliko srce

Da­le­ko od Si-En-Ena, Sr­bi su sre­ćan, ra­do­znao, in­te­li­gen­tan i spek­ta­ku­lar­no dis­funk­ci­o­na­lan na­rod ko­ji po­se­du­je du­šu, ka­že Ame­ri­ka­nac ko­ji pi­še o Be­o­gra­du u ko­me sa­da ži­vi.

Kris Far­mer, Ame­ri­ka­nac ko­ji ži­vi u Sr­bi­ji i pi­še o Be­o­gra­du, ve­ro­vat­no će svoj komentar či­ta­ti u jed­nom le­pom šu­ma­dij­skom gra­du, oda­kle je su­pru­ga Ma­ri­ja i gde će pr­o­sla­vi­ti bo­žić­ne pra­zni­ke. A da li je sa­mo Ma­ri­ja, Srp­ki­nja umet­nič­ke pr­o­fe­si­je, raz­log što se je­dan ame­rič­ki ra­do­zna­li duh skra­sio u na­šem glav­nom gra­du.

Ka­kvi smo mi Sr­bi?

Za me­ne su Sr­bi po­no­san, ve­li­ko­du­šan, go­sto­lju­biv, iskre­no do­bar na­rod ve­li­kog sr­ca. To ne spre­ča­va po­je­din­ce da bu­du ne­va­spi­ta­ni, na­pad­ni i pre­te­ra­no is­kre­ni. Jed­nom sam u tr­žnom cen­tru sreo ne­ko­ga ko­ga po­zna­jem, ali sa­mo po­vr­šno. Ta oso­ba mi je do­slov­no re­kla da sam se ugo­jio! Ako me­ne pi­ta­te, ovo je pre­te­ra­no iskre­no… Ni­ka­da ni­je fer da­ti opis na­ci­je kao ce­li­ne. Ži­veo sam u mno­gim ze­mlja­ma i moj uti­sak o lju­di­ma je da su ge­ne­ral­no do­bri. Do­bre na­me­re, me­đu­tim, ne vo­de uvek i do do­brog is­ho­da.

(Branka Jakšić, Politika)

Napišite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.

Najnovije iz rubrike