U trendu

Lečenje oštećenja sluha kod dece – igrom

Zbog pro­ble­ma sa slu­hom i go­vo­rom oko 9.000 ma­lih pa­ci­je­na­ta go­di­šnje po­tra­ži po­moć struč­nja­ka Cen­tra za ra­nu di­jag­no­sti­ku i te­ra­pi­ju de­ce sa ošte­će­nji­ma slu­ha „De­či­ja ku­ća” Kli­ni­ke za ORL Kli­nič­ko-bol­nič­kog cen­tra „Zve­zda­ra”.

U ovoj usta­no­vi, ko­ja obe­le­ža­va de­set go­di­na po­sto­ja­nja, me­seč­no po­moć do­bi­je iz­me­đu 700 i 800 ma­li­ša­na, či­je zdrav­stve­ne te­go­be zbri­nja­va­ju le­ka­ri, de­fek­to­lo­zi, lo­go­pe­di, psi­ho­lo­zi, sur­do­lo­zi (struč­nja­ci za rad sa de­com ošte­će­nog slu­ha)…

„De­či­ja ku­ća” ima i svo­je­vr­sni vr­tić pa naj­mla­đi ni­su tu­žni što mo­ra­ju da do­la­ze u bol­ni­cu. Na­pro­tiv, ra­du­ju se bo­rav­ku zbog igre ko­jom te­ra­pe­u­ti spro­vo­de di­jag­no­sti­ku i te­ra­pi­ju. Vas­pi­ta­či su ob­u­če­ni za rad sa de­com sa ošte­će­nji­ma slu­ha pa ta­ko ma­li­ša­ni u vr­ti­ću pro­ve­du oko po­la sa­ta dnev­no, a osta­lih sat i po su na te­ra­pi­ja­ma sa struč­nja­ci­ma.

Pro­blem ošte­će­nja slu­ha, ob­ja­šnja­va dr San­dra Sto­ja­no­vić, še­fi­ca ovog cen­tra, ima je­dan do tri ma­li­ša­na na hi­lja­du no­vo­ro­đen­ča­di. Do­bro je što u po­ro­di­li­šti­ma sa­da već po­sle 24 sa­ta od ro­đe­nja be­be mo­že da se po­sta­vi sum­nja na ošte­će­nje slu­ha i da se od­mah re­a­gu­je.

Ka­da ro­di­te­lji do­ve­du de­te sa go­di­nu ili dve kod le­ka­ra jer pri­me­ću­ju da ono ne ču­je do­bro, to mo­že da bu­de ka­sno i zbog to­ga se po­sti­žu sla­bi­ji re­zul­ta­ti u te­ra­pi­ji.

– Va­žno je što pre po­če­ti sa te­ra­pi­jom i na vre­me pre­po­zna­ti pro­blem. Za do­la­zak u naš cen­tar, gde se le­če de­ca sa ošte­će­nim slu­hom i go­vor­no-je­zič­kom pa­to­lo­gi­jom, po­tre­ban je uput le­ka­ra za ORL kli­ni­ku KBC „Zve­zda­ra”. Rad znat­no olak­ša­va to što se pod istim kro­vom na­la­zi me­sto gde pro­blem mo­že da se ot­kri­je, a ujed­no i da se le­či. Ne­ka­da se ošte­će­nje slu­ha kod de­ce ot­kri­va­lo u jed­noj usta­no­vi, di­jag­no­za se po­sta­vlja­la u dru­goj, ope­ra­ci­ja se oba­vlja­la u tre­ćoj, a na te­ra­pi­ju su ro­di­te­lji do­vo­di­li de­cu u če­tvr­tu bol­ni­cu.

De­ca na te­ra­pi­ju uglav­nom do­la­ze dva pu­ta ne­delj­no, ne­ka­da i če­šće.

U na­šoj ze­mlji ne­ma do­volj­no cen­ta­ra pa se na­da­mo da na­ša usta­no­va mo­že da bu­de uzor dru­gi­ma – po­ja­sni­la je dr Sto­ja­no­vić.

Kod de­ce sa te­škim ošte­će­nji­ma slu­ha ugra­đu­ju se ta­ko­zva­ni ko­hle­ar­ni im­plan­ti i to od 2002. go­di­ne. Reč je o pro­te­zi ko­ja me­nja unu­tra­šnje uvo ko­je ni­je funk­ci­o­nal­no. Ka­da se ugra­di im­plan­tant, on osta­je do­ži­vot­no.

Naj­bo­lja do­stig­nu­ća po­sti­žu se ka­da se ope­ra­ci­ja oba­vi u ra­nom uz­ra­stu, ali uglav­nom ne pre pr­ve go­di­ne de­te­ta. Re­pu­blič­ki fond za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje pre­po­znao je zna­čaj ovih in­ter­ven­ci­ja i od 2005. go­di­ne ih fi­nan­si­ra.

– U na­šem cen­tru se ova pro­te­za ugra­di kod 10 do 20 de­ce go­di­šnje. Ope­ra­ci­ja se ne svr­sta­va u one sa vi­so­kim ri­zi­kom, ali zah­te­va ve­li­ko ume­će hi­rur­ga. Kod sla­bi­jih ošte­će­nja slu­ha de­te­tu se sta­vlja spo­lja­šnji slu­šni apa­rat. Sa­ra­đu­je­mo sa KCS-om, KC Voj­vo­di­ne i In­sti­tu­tom za maj­ku i de­te. Va­žan seg­ment na­šeg ra­da je i lo­go­ped­ska te­ra­pi­ja. Pri­o­ri­tet se da­je te­žim slu­ča­je­vi­ma pa ima­mo do­sta de­ce sa vi­še­stru­kim ošte­će­nji­ma ko­ja kod nas do­la­ze na te­ra­pi­je – do­da­je dr Sto­ja­no­vić.

(Danijela Davidov-Kesar, Politika)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike