najveća internet zajednica u Srbiji već 18 godina

U trendu

Sređuje se unutrašnjost Starog generalštaba

Nakon sređivanja prostora ispred Starog generalštaba, ministar odbrane Bratislav Gašić doneo je odluku da se nakon 16 godina od bombardovanja raščiste i unu­tra­šnje pro­sto­ri­je zgra­de “B”, saopšteno je danas iz Ministarstva odbrane.

Kako je navedeno, raščišćava se ukupno 36.581 kva­drat­nih metara osmo­sprat­nice na uglu Kneza Miloša i Nemanjine, a plan je da nakon završetka posla od zgrade u cen­tru gra­da ostanu samo zido­vi. Do sada je već 20 tona drve­nog otpada prevezeno do Sabir­no-prodajnog cen­tra u Kne­žev­cu, dok pre­voz metal­nog tek pred­sto­ji.

Od 9. sep­tem­bra, 20 vojnika iz Gar­de i Bri­ga­de veze sva­ko­dnev­no izbacu­je drve­ni, metal­ni i elek­tron­ski otpad, nakon čega ih čeka final­no čišće­nje šuta, tepi­ha i gomile papi­ra, koji su od 1999. godine “zarobljeni“ u bombardovanoj zgradi.

Osnov­ni cilj raš­či­šća­va­nja jeste prevencija poža­ra i ukla­nja­nje neek­splo­di­ra­nih uboj­nih sred­sta­va, uko­li­ko se na njih nai­đe, zbog čega su, osim vojnika, sva­ko­dnev­no anga­žo­va­na i dva piro­teh­ni­ča­ra sa dugo­go­di­šnjim isku­stvom, a zarad bez­bed­no­sti svih, nepre­kid­no dežura i sani­tet­sko vozi­lo.

Planira se da radovi traju nekoliko meseci i da budu završeni u prvom kvartalu naredne godine, a načel­nik Upra­ve za ope­ra­tiv­no-plan­ske poslo­ve Sekre­tarijata potpukovnik Sla­ven Vujić naglašava da je dinamika radova podređena bez­bed­no­snom aspek­tu kako bi bili eli­mi­ni­sa­ni svi poten­ci­jal­ni rizi­ci.

(Tanjug)

Napišite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.

Najnovije iz rubrike