On je kralj društvenih mreža

Šta je za­jed­nič­ko pe­va­či­ca­ma Kej­ti Pe­ri i Se­le­ni Go­mez i fud­bal­skoj zve­zdi Kri­sti­ja­nu Ro­nal­du? Njih tro­je, osim uspe­ha u po­slu ko­jim se ba­ve, de­le i ogrom­nu po­pu­lar­nost na dru­štve­nim mre­ža­ma gde su li­de­ri po bro­ju pra­ti­la­ca.

Na­pa­dač Re­al Ma­dri­da po­stao je ove sed­mi­ce pr­vi fud­ba­ler i pr­vi mu­ška­rac ko­ji je na „In­sta­gra­mu” ste­kao 100 mi­li­o­na pra­ti­la­ca, što zna­či da ga pra­ti de­set pu­ta vi­še lju­di ne­go što nje­go­va rod­na Por­tu­ga­li­ja ima sta­nov­ni­ka. Taj broj do­neo mu je dru­go me­sto na li­sti naj­pra­će­ni­jih na­lo­ga po­zna­tih lič­no­sti na „In­sta­gra­mu”. Is­pred nje­ga je sa­mo ame­rič­ka glu­mi­ca i pe­va­či­ca Se­le­na Go­mez, ko­ju pra­ti 119 mi­li­o­na ko­ri­sni­ka.

Ro­nal­do sa obo­ža­va­o­ci­ma naj­če­šće de­li fo­to­gra­fi­je sa tre­nin­ga, iz auto­mo­bi­la, one gde je u ulo­zi ma­ne­ke­na, dok su naj­po­pu­lar­ni­je one sa si­nom. Fud­ba­ler je iza se­be osta­vio ne­ke od naj­pra­će­ni­jih na­lo­ga na ovoj mre­ži, kao što su zve­zde ri­ja­li­ti pro­gra­ma iz po­ro­di­ce Kar­da­ši­jan, mu­zič­ke zve­zde Tej­lor Svift, Ari­ja­na Gran­de i Dža­stin Bi­ber. Spor­ti­sta ko­ji je po bro­ju pra­ti­la­ca naj­bli­ži Ro­nal­du je­ste nje­gov ko­le­ga iz pro­tiv­nič­ke Bar­se­lo­ne – Nej­mar sa 74 mi­li­o­na obo­ža­va­la­ca, dok je, na pri­mer, Dej­vid Be­kam da­le­ko iza njih, sa 36 mi­li­o­na.

Da je por­tu­gal­ski re­pre­zen­ta­ti­vac pra­va zve­zda ne sa­mo fud­bal­skih te­re­na ne­go i dru­štve­nih mre­ža, sve­do­či po­da­tak da nje­gov klub obo­ža­va­la­ca na „Fej­sbu­ku” bro­ji 120 mi­li­o­na pra­ti­la­ca, što ga či­ni naj­po­pu­lar­ni­jom lič­no­šću na toj mre­ži. Na „Tvi­te­ru” je ovaj spor­ti­sta ma­nje ak­ti­van, pa je zbog to­ga i ni­že ran­gi­ran, i sa 52 mi­li­o­na pra­ti­la­ca za­u­zi­ma 12. me­sto. Naj­mno­go­broj­ni­ju ar­mi­ju pra­ti­la­ca na „Tvi­te­ru” ima pe­va­či­ca Kej­ti Pe­ri.

Kad je reč o srp­skim po­zna­tim lič­no­sti­ma, No­vak Đo­ko­vić je ube­dlji­vo naj­bo­lje ran­gi­ran na sve tri po­me­nu­te mre­že. Na „Tvi­te­ru” ga pra­ti se­dam mi­li­o­na lju­di, ko­li­ko ima i nje­gov klub obo­ža­va­la­ca na „Fej­sbu­ku”, gde ga sle­de biv­ša te­ni­ser­ka Ana Iva­no­vić i fud­ba­ler Ne­ven Su­bo­tić. Na „In­sta­gra­mu” Đo­ko­vi­ća pra­ti 3,2 mi­li­o­na lju­di.

(Politika)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike