Stručnjaci protiv svakodnevnog tuširanja

Ve­li­ki broj lju­di ima na­vi­ku da se tu­ši­ra uju­tru i uve­če, a ku­pa­nje je­di­no pre­ska­ču u slu­ča­ju ve­o­ma hlad­nog vre­me­na.

Ose­ćaj sve­ži­ne i či­sto­će ko­ji ima­ju po­sle tu­ši­ra­nja mno­gi sma­tra­ju ve­o­ma va­žnim za ju­tar­nje raz­bu­đi­va­nje, a ne­ki is­ti­ču da ne mo­gu uve­če da odu na po­či­nak uko­li­ko se ni­su opu­sti­li u mi­ri­snoj kup­ki.

Ove na­vi­ke struč­nja­ci sma­tra­ju po­gre­šnim jer is­ti­ču da ni­su do­bre za zdra­vlje ko­že i da se kom­plet­no tre­ba is­tu­ši­ra­ti sa­mo jed­nom do dva pu­ta ne­delj­no.

(Politika)

Kada se vi tuširate? Smatrate li da je dovoljno jednom dnevno?

1 komentar
  1. Dragan

    Tuširam se nekako s proleća pa onda pred zimu

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike