najveća internet zajednica u Srbiji već 18 godina

Trending

Sporna i otkazana predstava će se ipak igrati

0

Direktor Narodnog pozorišta u Leskovcu Stanislav Grujić izjavio je sinoć Jugmediji da je nakon reakcije javnosti odlučio da ipak stavi na repertoar gostujuću predstavu Centra E 8 i Bitef teatra „Crvena: Samoubistvo nacije”, koju je po tekstu Milene Bogavac režirao Vojislav Arsić, čije gostovanje je zakazano za 20. mart.

– Jedan deo građanstva je to shvatio kao moj lični atak na prava žena, a ne na pokušaj da zaštitim dostojanstvo zemlje u kojoj živim. I dalje smatram da se tekst „Je.i se Srbijo” ne sme izgovoriti u pozorištu, jer to vređa nacioanlni identitet srpskog naroda, ali, eto, neka publika dođe da to gleda i sluša ako toliko želi, pa neka sama prosudi o čemu je reč – rekao je Grujić.

U jav­no­sti se najpre di­gla pra­ši­na zbog na­ja­vlje­nog, pa us­kra­će­nog go­sto­prim­stva pre­sto­nič­kom te­a­tru ko­jem je za ovu pred­sta­vu Fi­lo­zof­ski fa­kul­tet u Be­o­gra­du pro­šle ne­de­lje do­de­lio – na­gra­du „An­đel­ka Mi­lić”.

Ka­ko za „Po­li­ti­ku” ob­ja­šnja­va Sta­ni­slav Gru­jić, di­rek­tor le­sko­vač­kog te­a­tra, do ot­ka­zi­va­nja pred­sta­ve do­šlo je na­kon što su na Ju­tju­bu vi­de­li re­klam­ni song za pred­sta­vu u ko­jem se vre­đa Sr­bi­ja. Sti­ho­vi su pso­vač­ki: „Je… se Sr­bi­jo zbog kr­snih sla­va i li­ti­ja”, „Je… se Sr­bi­jo zbog ono­ga i ovo­ga…”

– Ni­je hte­la jav­nost tu pred­sta­vu da gle­da, a mi ni­smo zna­li zašto, i bi­li smo ras­po­lo­že­ni da je or­ga­ni­zu­je­mo, bu­du­ći da je te­ma na­si­lje nad že­na­ma. Me­đu­tim, ka­da smo vi­de­li klip na Ju­tju­bu, od­lu­či­li smo da je ot­ka­že­mo. U ne­de­lju su ski­nu­li taj klip, jer je sa­dr­žaj ne­pri­hva­tljiv. Uvod­ni song či­ta­vu stvar obe­smi­šlja­va u umet­nič­kom i sva­kom dru­gom smi­slu. Po­red to­ga, kr­ši Ustav, jer ni­ko ne sme da vre­đa dr­ža­vu. Ni u be­za­zle­nim si­tu­a­ci­ja­ma to ni­je – do­zvo­lje­no. Ako na utak­mi­ci, re­ci­mo, gle­da­o­ci vre­đa­ju dr­ža­vu svog pro­tiv­ni­ka, su­di­ja is­klju­či ce­lu tri­bi­nu – objašnjava Gru­jić.

Na pi­ta­nje ko gle­da tu pred­sta­vu i ka­ko to da je do­bi­la na­gra­du Fi­lo­zof­skog fa­kul­te­ta, Gru­juć od­go­va­ra: “Ka­ko su na­ve­li, pred­sta­va je igra­na u Bi­tef te­a­tru i u No­vom Sa­du. Što se na­gra­de ti­če, ne­ka lju­di pro­ve­re za šta se do­de­lju­je na­gra­da „An­đel­ka Mi­lić”. No, to je ne­va­žno za či­ta­vu ovu pri­ču. Va­žno je da Na­rod­no po­zo­ri­šte u Le­skov­cu ni­je hte­lo da uče­stvu­je u kr­še­nju Usta­va Sr­bi­je. Na­rav­no, ne mo­že­mo da pri­hva­ti­mo da ne­ko psu­je i vre­đa ovu ze­mlju i ve­ru­jem da bi ona u Le­skov­cu iza­zva­la in­ci­dent. Sce­na ni­je me­sto za ta­kve stva­ri, ka­te­go­ri­čan je di­rek­tor le­sko­vač­kog po­zo­ri­šta.

Me­di­ji  pre­no­se iz­ja­vu re­di­te­lja Vo­ji­sla­va Ar­si­ća ko­ji ka­že da se po­ka­za­lo da ovu pred­sta­vu, osim u Be­o­gra­du i No­vom Sa­du, ni­je mo­gu­će od­i­gra­ti ni u jed­nom dru­gom gra­du. Jug­me­di­ja na­vo­di nje­go­ve re­či da se po­na­vlja isti sce­na­rio: pred­sta­va se za­ka­že, ob­ja­vi se na re­per­to­a­ru, a za­tim se u po­sled­njem tre­nut­ku pro­na­đu raz­lo­zi za nje­no ot­ka­zi­va­nje. Oni ko­ji sto­je iza spor­nog ko­ma­da za­bra­nu shva­ta­ju kao simp­tom ozbilj­ne di­jag­no­ze dru­štva ko­je ne­ma in­te­re­so­va­nje za te­me o pra­vu že­na, za rav­no­prav­nost i ljud­ska pra­va. Is­ti­ču da je pred­sta­va re­a­li­zo­va­na bez ika­kve in­sti­tu­ci­o­nal­ne po­dr­ške, osim što je Bi­tef te­a­tar ustu­pio pro­stor za pro­be i iz­vo­đe­nje ko­ma­da.

– Ono što je va­žno za pred­sta­vu „Cr­ve­na” to je njen sa­dr­žaj ko­ji na oso­ben, go­rak i iskren na­čin go­vo­ri o pro­ble­mu eska­li­ra­nog na­si­lja nad že­na­ma da­nas u Sr­bi­ji. Pred­sta­va, da­kle, ne­ma ni­ka­kvu po­li­tič­ku ko­no­ta­ci­ju ne­go je ak­ce­nat sta­vljen na dru­štve­nu ak­tu­el­nu di­men­zi­ju. Isti­na, je­zik ko­jim se go­vo­ri o pro­ble­mu na­ših maj­ki, se­sta­ra, ro­đa­ki­nja, ni­je mo­žda pri­kla­dan svi­ma, ali to je je­zik ge­ne­ra­ci­je mla­dih ko­ja da­nas ži­vi u Sr­bi­ji. Oni go­vo­re jav­no ona­ko ka­ko la­žni mo­ra­li­sti go­vo­re u ku­lo­a­ri­ma ili se ta­ko u ka­fa­ni hva­le pri­ja­te­lji­ma o svo­jim lju­bav­nim do­stig­nu­ći­ma. Mo­žda je to po­gre­šno ali je bar iskre­no, ka­že Mi­loš La­ti­no­vić di­rek­tor Bi­tef te­a­tra.

(M. Mom­či­lo­vić, Politika)

Pogledajte i...

Napiši odgovor

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.