Delphi – Kako dodati CheckBox standardnim dijalozima

U komunikaciji sa korisnicima, u vašim aplikacijama, često se koriste razni dijalog prozori. Oni su, uglavnom, manje zastupljeni u kontroli daljeg toka programa, i najčešće služe za obaveštavanja. U ovom prilogu ćemo jedan standardni dijalog prozor proširiti za jedan CheckBox – polje za potvrdu.

Kao primer, navešćemo situaciju kada naš dijalog prozor sadrži jedno polje za potvrdu, kojim recimo korisnik može da potvrdi da se ne bi više prikazivala data informacija (standardno CheckBox polje – „Don“t show this message again“). Aplikacija podatak o stanju CheckBox polja može da smesti u globalnu varijablu, i sledeći put dijalog prozor se neće prikazati ako je prethodno potvrđeno ovo polje. Kreirajte novi projekat, i na praznu formu postavite samo jedno komandno dugme koje će pozivati dijalog (kao na slici). Sledeći programski kod smestite u događaj „ButtonClick“:


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
AMsgDialog: TForm;
ACheckBox: TCheckBox;
begin
AMsgDialog := CreateMessageDialog
(‘Ovo je tekst poruka.’, mtWarning,
[mbYes, mbNo]);
ACheckBox := TCheckBox.Create(AMsgDialog);
with AMsgDialog do
try
Caption := ‘Naslov dijaloga’ ;
Height := 169;

with ACheckBox do
begin
Parent := AMsgDialog;
Caption := ‘Nemoj vise prikazivati ovaj dijalog’;
Top := 121;
Left := 8;
end;

if (ShowModal = ID_YES) then
begin
if ACheckBox.Checked then
begin
//…
end;
//… Ovde cete smestiti odg. funkcije
end;
finally
ACheckBox.Free;
Free;
end;
end;


Šta smo uradili:
  1. Prvo smo kreirali dijalog korišćenjem instrukcije „CreateMessageDialog“.
  2. Funkcija vraća Form objekta sa dijalogom.
  3. U Form objekat dodajemo CheckBox.
  4. Prikazujemo dati dijalog uz pomoć ShowModal.
  5. Proverava se rezultat i dalje se procesira.
  6. Na kraju, poništavaju se objekti CheckBox i Dialog.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.