U trendu

Stigao je i taj dan: Evo šta trud­ni­ca tre­ba da po­ne­se u porodilište

Jed­no od naj­če­šćih pi­ta­nja trud­ni­ca je­ste ka­ko da zna­ju da je po­ro­đaj kre­nuo i šta mo­ra­ju da po­ne­su u po­ro­di­li­šte. Le­ka­ri ob­ja­šnja­va­ju da se kod že­na ko­je se po­ra­đa­ju pr­vi put če­sto de­ša­va da po­ro­đaj tra­je du­že ne­go kod dru­go­rot­ki, i to vi­še sa­ti. Pu­ca­nje vo­de­nja­ka i uče­sta­lost kon­trak­ci­ja, na pet do de­set mi­nu­ta, ko­je tra­ju i do jed­nog mi­nu­ta, za­po­či­nju u gor­njem de­lu sto­ma­ka ili kr­sti­ma i taj ose­ćaj se pre­no­si na­pred, što su si­gur­ni zna­ci da je po­ro­đaj po­čeo.

U Gi­ne­ko­lo­ško-aku­šer­skoj kli­ni­ci „Na­rod­ni front” na­gla­ša­va­ju da že­ne pre po­la­ska u po­ro­di­li­šte tre­ba da po­ne­su sa so­bom do­ku­men­ta: lič­nu kar­tu, ove­re­nu zdrav­stve­nu knji­ži­cu, uput, pa­pir sa po­da­ci­ma o krv­noj gru­pi i RH fak­to­ru. Od ana­li­za je va­žno da bu­du­će maj­ke ima­ju ura­đen na­laz ko­pro­kul­tu­re ko­ji ni­je sta­ri­ji od 15 da­na i ura­đen u Grad­skom za­vo­du za jav­no zdra­vlje, re­zul­tat te­sta na he­pa­ti­tis Be (po mo­guć­nost i na HIV), a uko­li­ko su se opre­de­li­le za do­bi­ja­nje epi­du­ral­ne ane­ste­zi­je mo­ra­ju da pri­pre­me i ana­li­zu krv­ne sli­ke, vre­me ko­a­gu­la­ci­je, bi­o­he­mi­ju i vre­me kr­va­re­nja.

– Ako že­na do­đe u po­ro­di­li­šte u to­ku pre­po­dne­va, od 7 do 14 sa­ti, tre­ba da se ja­vi na šal­ter in­for­ma­ci­ja ili kar­to­te­ke u pri­ze­mlju, gde će ih struč­na oso­ba upu­ti­ti gde da­lje tre­ba da idu. Uko­li­ko trud­ni­ca ima ja­ke kon­trak­ci­je i bo­lo­ve ili je vo­de­njak pu­kao, bi­će upu­će­na u na­šu am­bu­lan­tu broj 2 u pri­ze­mlju kli­ni­ke, gde će kod gi­ne­ko­lo­ga oba­vi­ti pre­gled. Po­sle to­ga, u am­bu­lan­ti broj 8 će da­ti svo­je po­dat­ke, ka­ko bi se re­gi­stro­va­la za pri­jem u po­ro­di­li­šte. Tu će do­bi­ti bol­nič­ku spa­va­ći­cu i u svo­jim pa­pu­ča­ma kre­nu­ti u po­ro­đaj­ni blok. U po­ro­đaj­nom blo­ku na­la­ze se po­ro­đaj­ne sa­le, a pre ula­ska u sa­lu oba­vlja­ju se ne­ke ana­li­ze. Reč je o uzi­ma­nju kar­lič­nih me­ra, da­va­nju kli­zme, bri­ja­nju ge­ni­ta­li­ja, ul­tra­zvuč­nom pre­gle­du i CTG-u, ka­ko bi se utvr­di­lo da li je i ka­da sprem­na za po­ro­đaj – ob­ja­šnja­va­ju u GAK „Na­rod­ni front”.

Uko­li­ko že­na ose­ti ja­ke kon­trak­ci­je ili joj vo­de­njak puk­ne u to­ku po­po­dne­va, po­sle 14 sa­ti, ili u to­ku no­ći, od­mah tre­ba da se ja­vi u am­bu­lan­tu broj 8, u ko­joj se oba­vlja hi­tan pri­jem trud­ni­ca. Že­na­ma se sa­ve­tu­je da u ke­su ko­ju no­se u po­ro­đaj­nu sa­lu spa­ku­ju pri­bor za lič­nu hi­gi­je­nu, pe­škir, pa­pu­če ko­je mo­gu da se kva­se i dva do tri pa­ko­va­nja mre­ža­stih ulo­ža­ka i mre­ža­ste ga­ći­ce.

U ve­ću tor­bu ko­ju trud­ni­ci mo­že ka­sni­je do­ne­ti su­prug mo­gu se spa­ko­va­ti pla­stič­na ča­ša, sob­ne pa­pu­če i spa­va­ći­ca ko­ja se ot­kop­ča­va do­volj­no za ne­sme­ta­no do­je­nje, dva pe­ški­ra (za li­ce i te­lo), pu­njač za mo­bil­ni te­le­fon uko­li­ko no­si­te te­le­fon sa so­bom, ma­nje pa­ko­va­nje pe­le­na za be­bu, kre­ma za no­vo­ro­đen­če i vla­žne ma­ra­mi­ce.

Za iz­la­zak iz po­ro­di­li­šta po­treb­no je da se maj­ci do­ne­se gar­de­ro­ba ko­ju će da ob­u­če, a za be­bu jed­na šved­ska pe­le­na, dva bo­di­ja ili ben­ki­ce, ze­ka ili ne­ki kom­ple­tić u skla­du sa vre­men­skim pri­li­ka­ma, ka­pi­ca i ča­ra­pi­ce, a uko­li­ko je hlad­no tre­ba po­ne­ti i će­ben­ce. Va­žno je da se do­ne­se i kor­pa za iz­no­še­nje be­be iz po­ro­di­li­šta.

(Politika)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike