U trendu

DRI: Nadležni da sprovedu sve mere zaštite od poplava

BEOGRAD – Državna revizorska institucija (DRI) dala je preporuku nadležnim institucijama da preduzmu sve potrebne aktivnosti i mere za prevenciju poplava koje su sve učestalije u Srbiji, jer je Revizija svrsishodnosti poslovanja koju je ta institucija sprovela pokazala da prevencija u praksi nije propraćena u dovoljnoj meri.

Štete od poplava mere se milionima evra, a samo u maju 2014. godine, u 24 najpogođenije opštine, poplave su izazvale štetu oko 1,5 milijardi evra, ukazali su predstavnici DRI.

Revizor Dragojle Polić naveo je da, prema analizama UNDP, na svaki dinar uložen u prevenciju poplava, na teritoriji Srbije, štete od poplava mogu da se umanje od tri do devet dinara.

Ističe da je revizijom utvrđeno da postojeći način upravljanja rizicima od poplava i model finansiranja zaštite od voda, nisu u skladu sa zahtevima Strategije upravljanja vodama.

„Zakon i strategija u oblasti upravljanja vodama prepoznaju važnost prevencije poplava, što u praksi nije propraćeno u dovoljnoj meri jer nadležne isntitucije nisu preduzele sve neophdne aktovnosti“, rekao je Polić.

Takođe, prema izveštaju DRI, primena direktive Evropske unije, u oblasti upravljanja rizicima od poplava, nije u potpunosti zaživela u praksi, jer nadležne institucije kasne sa ključnim planskim dokumentima.

Revizijom je utvrđeno da preliminarna procena rizika od poplava iz 2011. godine nije ažurirana, a karte ugroženosti i karte rizika od poplava nisu izrađene za 99 značajnih poplavnih područja, dok planovi upravljanja rizicima takođe nisu doneti.
Primena Direktive 2007/60/EC, u oblasti upravljanja rizicima od poplava, nije u potpunosti zaživela u praksi, jer nadležne institucije kasne sa donošenjem ključnih planskih dokumenata, istakao je on.

Takođe nije preispitana i novelirana preliminarna procenu rizika od poplava iz 2011. godine, iako je to potrebno raditi na svakih šest godina, a na kašnjenje dodatno su uticala nadležna predzueća koji nisu u potpunosti prikupili podatke o značajnim poplavama, u periodu 2012-2018. godine, prema zahtevima metodologije.

Rok za pripremu i donošenje planova upravljanja rizicima od poplava bio je do 2017. godine, a bez planova, izostali su jasno definisani ciljevi upravljanja rizicima od poplava i mere za njihovo postizanje, sa utvrđenim prioritetima.

Takođe kasni se i sa donošenjem operativnih planova za vode prvog reda, što nosi rizik da u vreme poplava ne budu jasno utvrđena ovlašćenja i odgovornosti, kaže Polić.

Takođe, ima negativan uticaj na jedinice lokalne samouprave koje, na osnovu njih, donose operativne planove za vode drugog reda.

Primena različitih principa, dovela je do toga da JVP Srbijavode i JVP Vode Vojvodine dele nadležnosti na vodnim područjima Dunav i Sava.

Revizija je pokazala da postoji rizik da ciljevi Strategije upravljanja vodama, u pogledu funkcionisanja i razvoja sistema za zaštitu od voda, neće biti ispunjeni, jer postojeći model finansiranja ne obezbeđuje sredstva u potrebnom obimu.

Dva bitna preduslova za efikasno upravljanje branama sa akumulacijama, koje su u javnoj svojini Srbije, nisu ispunjena jer javna vodoprivredna preduzeća „nisu uspostavila sveobuhvatnu, potpunu i pouzdanu evidenciju o branama“, navodi se u izveštaju.

Nekim branama ne upravlja na adekvatan način, odnosno u skladu sa tehničkim standardima i normativima, pa tako opšte stanje tih brana nije zadovoljavajuće, ističe Polić.

Pri tom, neke od njih nisu uključene u sistem zaštite od poplava, iako im je to jedna od osnovnih namena.

DRI je naložila Republičkoj direkciji za vode da preispita i novelira preliminarnu procenu rizika iz 2011. godine, precizira sadržinu planova upravljanja rizicima od poplava, pripremi plan upravljanja rizicima od poplava za teritoriju Srbije, uredi način saradnje između javnih vodoprivrednih preduzeća na vodnim područjima Dunav i Sava.

Takođe je naložila JVP Srbijavode i JVP Vode Vojvodine da izrade i verifikuju karte ugroženosti i karte rizika od poplava za značajna poplavna područja, pripreme planove upravljanja rizicima od poplava na vodnim područjima, unesu podatke o branama u registar vodnih objekata, pokrenu inicijativu za preciziranje procedure prenosa brana na upravljanje javnim vodoprivrednim preduzećima, kako bi bila sprovedena do kraja.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.