U trendu

Nabavka mopeda stopirana zbog zloupotrebe prava na prigovor

BEOGRAD – Pošta Srbije je saopštila danas, povodom informacija koje su se pojavile u javnosti u vezi sa „suspendovanjem“ javne nabavke mopeda za to preduzeće zbog podnetog Zahteva za zaštitu prava, da je nabavka mopeda stopirana zbog zlouopotrebe prava na prigovor, a ne radi zaštite prava.

Kako je navedeno, Pošta je pokrenula postupak te javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, uskladivši pri tom sve svoje aktivnosti sa navedenim zakonom.

„U cilju osujećenja postupka javne nabavke, grubom zloupotrebom prava i suprotno zabrani podnošenja zahteva za zaštitu prava radi ostvarenja nekog drugog cilja, a ne onog zbog kog je to pravo priznato, dva privredna subjekta podnela su prema našem mišljenju zahteve za zaštitu prava Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, isključivo u cilju osujećenja i usporavanja postupka javne nabavke“, navodi se u saopštenju Pošte Srbije.

Da je, ističu, namera ta dva privredna subjekta da prolongiraju postupak javnog otvaranja ponuda i time, kako navode iz Pošte, zloupotrebom spreče okončanje postupka javne nabavke, ukazuje i činjenica da ni jedno od dva pravna lica prilikom izjavljivanja prigovora nije dostavilo valjane dokaze o plaćenoj taksi za podnošenje zahteva za zaštitu prava.

Ukazuju da je dostavljanje ovakvog dokaza zakonska obaveza svakog podnosioca prigovora.

Iz Pošte navode da je jedno od njih kao „dokaz“ o plaćenoj taksi za podnošenje zahteva za zaštitu prava dostavilo nalog za prenos, čija sadržina ne odgovora pozitivnim propisima (nalog za prenos nije izdat od strane banke ili pošte, niti overen potpisom i pečatom istih) i iz koje se ne može utvrditi da je realizovan.

Drugi je kao „dokaz o uplati takse“ podnelo praznu – blanko stranicu papira.

„Da je reč o čistoj zloupotrebi prava na prigovor, a ne o ‘zaštiti prava’, nesumnjivo govore ove navedene činjenice, uz napomenu da je važeći Zakon o javnim nabavkama u primeni od 1. jula 2019. godine, a da navedena pravna lica učestvuju u postupcima javnih nabavki kod drugih naručilaca, odredbe važećeg Zakona o javnim nabavkama koje se odnose na obavezu podnošenja dokaza o plaćenoj taksi za zaštitu prava i zabranu zloupotrebe prava na prigovor, istima nisu mogle biti nepoznate“, navodi Pošta.

Takođe, dodaju, da su istiniti navodi i namere da se postupak predmetne javne nabavke sprovede i okonča u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, privredni subjekti bi ispunili obavezu da pre podnošenja ponuda od naručioca zatraže dodatne informacija i obaveštenja, što, ukazuju, nije bio slučaj.

Dodaju da bi svaki savesni ponuđač koji postupa sa pažnjom dobrog privrednika i kojem je cilj da u fer tržišnoj utakmici dobije posao to nesumnjivo zatražio.

„JP Pošta Srbije izražava i sumnju u ozbiljnost namere privrednih subjekata da učestvuju u postupku predmetne javna nabavke, zbog svega navedenog, uz napomenu da je registrovana pretežna delatnost jednog od privrednih subjekata – podnosioca zahteva za zaštitu prava izgradnja puteva i autoputeva, a da je predmet javne nabavke nabavka mopeda“, navodi Pošta.

Iz tog javnog preduzeća ukazuju da se takvim postupanjem stvara značajna materijalna šteta JP „Pošta Srbije“, koje kao javni poštanski operator obavlja delatnost od opšteg interesa.

„Materijalnu štetu koja se bude prouzrokovala na prethodno navedeni način JP Pošta Srbije će, shodno Zakonu o obligacionim odnosima i Zakonu o javnim nabavkama, biti prinuđeno da nadoknadi u sudskom postupku od svakog lica koje predmetnu štetu učini“, piše u saopštenju Pošte Srbija.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pošalji komentar