Pejović: Unaprediti sistem upravljanja plastičnim otpadom

BEOGRAD – Sadašnjim načinom korišćenja plastike i odlaganja plastičnog otpada u Srbiji ne ostvaruje se privredna korist koju bi doneo cirkularni pristup, tako da se plastika kao vredan materijal za privredu gubi nakon što postane otpad, kaže predsednik Državne revizorske institucije Duško Pejović.

On je na konferenciji za novinare upozorio na to da postojeći način upravljanja ambalažnim plastičnim otpadom i primena principa „produžene odgovornosti“ proizvođača otpada stvara rizik da nacionalnii ciljevi za ponovnu upotrebu i reciklažu plastične ambalaže ne budu ostvareni.

To su, kaže, razlozi zašto je DRI sprovela reviziju srsishodnosti poslovanja koje se odnosi na upravljanje plastičnim otpadom, a čija je ključna preporuka da je potrebno unaprediti sistem odvojenog sakupljanja komunalnog otpada u cilju postizanja veće stope reciklaže.

U tom izveštaju se navodi da su propisi Srbije u oblasti upravljanja otpadom najvećim delom uskladeni sa regulativom EU, ali nisu
stvoreni mehanizmi za njihovu potpunu primenu.

Pejović navodi da je u Srbiji od 2017. do 2019. godine proizvedeno 897.000 tona plastičnog otpada, od čega 831.000 tona komunalnog plastičnog optada.

Podsetio je da je nadležnost jedinica lokalnih samopurava da urede i organzuju selektivno i odvojeno sakupljanje otpada radi reciklaže i da preduzimaju aktivnosti u cilju zaštite životne sredine.

Naveo je da je ukupno 14.000 tona komulanog plastičnog otrpatada sakupljeno odvojeno, dok su velike količine završile na nesanitarnim deponijama ili u zemljištu ili rečnim slivovima.

„Plastici je potrebno do 1.000 godina da se razgradi, a u međuvremenu nanosi velike štete zizvotnoj sredini, a posebno zdravlju ljudi“, kaže Pejović.

Na predstavljanju izveštaja je rečeno da je od planiranih 26 regionalnih centara za upravljanje otpadom, 10 počelo da radi, od čega su u potpunosti završena četiri centra.

Jedan od zaključaka iz izveštaja je da u postojeći sistem sakupljanja otpada treba uključiti neformalne sakupljače kojih je, kako se porcenjuje, u Srbiji između 35.000 i 50.000.

Pejović je na konferenciji za novinare predstavio i nalaze revizija finansijskih izveštaja korisnika javnih sredstava i naveo da je DRI dala 1.221 preporuka u finansijskom izveštavanju.

DRI je, kaže, dala 133 ocene finansijskih izveštaja, od kojih je pozitivnih bilo 32, 96 ocena je dato sa rezervom, cetiri su negativne ocene, a u jednom slučaju se DRI uzdržala od davanja mišljenja.

Pejović je rekao i da je DRI utvrdila probleme i nedostatke u usppostavljanju interne revizije u određenom broju ministarstava.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.