U trendu

Građevinski otpad biće prerađivan na levoj obali Dunava

BEOGRAD – Sekretarijat za zaštitu životne sredine saopštio je da su na levoj obali Dunava u toku radovi na izgradnji postrojenja za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog građevinskog otpada.

Investitor ovih radova je JKP „Gradska čistoća“ za potrebe Grada Beograda.

U saopštenju se navodi da se postrojenje gradi u skladu sa Rešenjem o privremenoj građevinskoj dozvoli koje je izdao Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave Grada Beograda.

Ovo postrojenje je u funkciji pripreme agregata za nasipanje buduće „Slobodne zone Beograda”, područje „REVA“ koja je Planom detaljne regulacije privredne zone između saobraćajnice SMT, Pančevačkog puta i Dunava namenjena privrednim delatnostima.

Navedenim planom detaljne regulacije predviđeno je prethodno nasipanje terena, a u cilju njegovog regulisanja do kote visokih voda.

Grad se, u skladu sa principima održivog razvoja, opredelio za primenu rešenja zasnovanih na cirkularnoj ekonomiji.

Ona se ogledaju u iskorišćenju agregata nastalog tretmanom građevinskog otpada, kao i zemlje iz iskopa za nasipanje površina koje su planskim dokumentima predviđene za to.
Ovde se misli, pre svega, na kontrolisano nasipanje uz prethodnu izradu elaborata i projekta za nasipanje i na korišćenje materijala koji je po svom sastavu inertan materijal.

„Postrojenje je privremenog tipa i omogućava da se zemlja iz iskopa i građevinski otpad odlažu na tu lokaciju, prerađuju i koriste za nasipanje terena, vodeći pritom računa o životnoj sredini. Istovremeno, na ovaj način smanjuje se pojava „divljih deponija“ od građevinskog otpada, što je i inače jedan od najvećih problema u Beogradu. Pokazujemo odgovoran pristup u tretmanu te vrste otpada u glavnom gradu“, rekla je sekretarka za zaštitu životne sredine Ivana Vilotijević, navedeno je u saopštenju.

U Sekretarijatu za zaštitu životne sredine u toku je postupak ocene studije o proceni uticaja ovog postrojenja na životnu sredinu koja je u funkciji izdavanja dozvole za tretman, odnosno skladištenja i ponovnog iskorišćenja neopasnog otpada, a za pripremu agregata od građevinskog otpada koji će se koristiti za nasipanje terena.

Postrojenje za pripremu agregata se po pravilu gradi na prostoru predviđenom za nasipanje čime se uticaji na činioce životne sredine svode na najmanju moguću zakonom propisanu meru.

Za potrebe izrade studije o proceni uticaja pribavljeni su i uslovi zaštite prirode koje je utvrdio Zavod za zaštitu prirode Srbije.

Ovo postrojenje će biti u funkciji do završetka nasipanja prostora. Samo nasipanje će se vršiti u skladu sa Elaboratom o geotehničkim uslovima za nasipanje terena na lokalitetu Reva, saopštavaju iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.