U trendu

5 sjajnih razloga zašto bi kivi trebalo da jedete svaki dan

Kivi se počeo gajiti na Novom Zelandu pre pedeset godina, pre dvadeset u Francuskoj, a nakon toga u Italiji i Grčkoj. Ukoliko želite da obezbedite dobro zdravlje i jak imunitet ove zime je kivi pravi izbor.

1. Po­ma­že kod opstrukcije creva

Ki­vi sa­dr­ži dos­ta vla­ka­na ko­ja spre­ča­va­ju na­sta­nak za­tvo­ra, te se pre­po­ru­ču­je kao na­mi­r­ni­ca za zdrav do­ru­čak. Mo­že se ko­m­bi­no­va­ti s dru­gim vo­ćem, jo­gu­r­tom, ke­fi­rom, mu­sli­jem i sl.

2.  Sjajan je za vid

Vi­ta­mi­ni A, C i E ima­ju an­tio­k­si­da­ti­v­no de­lo­va­nje. Ne­ko­li­ko istra­ži­va­nja je do­ka­za­lo ka­ko ki­vi mo­že sma­nji­ti ri­zik od na­stan­ka sta­ra­č­ke ma­ku­lar­ne de­ge­ne­ra­ci­je, i to za 36 od­sto. Ki­vi sa­dr­ži lu­tein i zea­k­san­tin, ma­te­ri­je ko­je se pri­rod­no na­la­ze u lju­d­skom oku. Lu­tein po­ma­že pri­li­kom fi­l­tri­ra­nja šte­t­nog pla­vog sve­tla, što po­ma­že u spre­ča­va­nju bo­le­sti oka uzro­ko­va­nih sta­re­njem.

3. Re­gu­li­še kr­v­ni pritisak

Ki­vi je bo­gat izvor ele­k­tro­li­ta ka­li­ju­ma, ko­ji igra va­žnu ulo­gu u odr­ža­va­nju do­vo­lj­ne ko­li­či­ne te­č­nos­ti u te­lu. Ta­ko­đe, re­gu­li­še rad sr­ca i kr­v­ni pri­ti­sak i su­pro­t­sta­vlja se ne­ga­ti­v­nim uči­n­ci­ma na­tri­ju­ma.

 4. Sni­ža­va holesterol

Vla­k­na u ki­vi­ju mo­gu sma­nji­ti ni­vo lo­šeg (LDL) ho­le­ste­ro­la. Ka­ko sma­nju­je ni­vo ho­le­ste­ro­la, ta­ko sma­nju­je i ri­zik od na­stan­ka sr­ča­nih bo­le­sti i sr­ča­nog uda­ra. Pra­vi­lan unos ka­li­ju­ma je klju­čan za zdra­vo sr­ce, a ki­vi je je­dan od na­j­bo­ljih izvo­ra ka­li­ju­ma.

5. Ubla­ža­va stres i smi­ru­je živce

Ki­vi je ideal­no vo­će za mo­de­r­no do­ba u ko­jem ži­vi­mo. Zbog ve­li­ke ko­li­či­ne vi­ta­mi­na C, ubla­ža­va ne­r­vo­zu i uzne­mi­re­nost. Ta­ko­đe je idea­lan za ubla­ža­va­nje stre­sa. Po­ma­že nam da se ose­ća­mo smi­re­no i da se la­k­še suo­ča­va­mo s pro­ble­mi­ma i pre­pre­ka­ma ko­je nam ži­vot na­me­će. Do­k­to­ri pre­po­ru­ču­ju ko­n­zu­mi­ra­nje ki­vi­ja pre raz­go­vo­ra za po­sao ili ne­kog va­žnog sa­stan­ka jer sma­nju­je na­pe­tost.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pošalji komentar