U trendu

Kako su Srbi postali BEZUBA nacija?

Među ljudima koji imaju niži obrazovni status i lošijeg su materijalnog stanja znatno je veći procenat onih koji su izgubili sve zube i koriste totalnu protezu.

Iako ve­ći­na lju­di do­bro zna da se mno­ge bo­le­sti „po­kre­ću” zbog po­kva­re­nih zu­ba i lo­še oral­ne hi­gi­je­ne, od­la­zak kod sto­ma­to­lo­ga se naj­če­šće od­la­že do tre­nut­ka ka­da bo­lo­vi vi­še ne mo­gu da se tr­pe. Ne­ko se pla­ši zu­ba­ra, ne­ko ne­ma nov­ca za po­prav­ku, a ima i onih ko­ji se prav­da­ju ti­me da ne­ma­ju vre­me­na za vi­še­ča­sov­no se­de­nje u sto­ma­to­lo­škoj sto­li­ci.

Po­sled­nje is­tra­ži­va­nje od pre pet go­di­na po­ka­zu­je da sve­ga 8,5 od­sto od­ra­slog sta­nov­ni­štva ima sve svo­je zu­be, da 9,3 od­sto ne­ma ni­je­dan svoj zub, a da sva­kom če­tvr­tom sta­nov­ni­ku Sr­bi­je ne­do­sta­je vi­še od 10 zu­ba.

U Sr­bi­ji 51,7 od­sto sta­nov­ni­ka pe­re zu­be vi­še od jed­nom dnev­no.

Naj­vi­ši pro­ce­nat onih ko­ji re­dov­no pe­ru zu­be (72,9 od­sto) na­la­zi se kod mla­dih uz­ra­sta od 15 do 24 go­di­ne.

(Danijela Davidov-Kesar, „Politika“)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pogledaj komentare (1)