U trendu

Poznati slatkiši i žitarice dobili oznaku GMO

Kom­pa­ni­je „Ke­logs” i „Mars” po­če­le su i zva­nič­no da obe­le­ža­va­ju pro­iz­vo­de ko­ji sa­dr­že ge­ne­tič­ki mo­di­fi­ko­va­ne or­ga­ni­zme (GMO). No­ve de­kla­ra­ci­je već su do­bi­li po­pu­lar­ne čo­ko­lad­ne bom­bo­ni­ce „M end M“, „ski­tles“, „laj­fsej­vers“ i žva­ke „vri­gli“, kao i ži­ta­ri­ce pro­iz­vo­đa­ča „Ke­logs“. Ova no­vi­na u de­kla­ri­sa­nju i ve­li­ki pre­o­kret na ame­rič­kom tr­ži­štu hra­ne za­po­če­ti su zbog stu­pa­nja na sna­gu za­ko­na u Ver­mon­tu, pr­voj ame­rič­koj sa­ve­znoj dr­ža­vi ko­ja je 2014. go­di­ne pro­pi­sa­la oba­ve­zno obe­le­ža­va­nje GM hra­ne.

Ka­ko je pre­neo „Fud sej­fti ma­ga­zin”, a po­tom i dru­gi svet­ski me­di­ji, gi­gant u pro­iz­vod­nji ce­re­a­li­ja i kon­di­tor­skih pro­iz­vo­da od ži­ta­ri­ca – „Ke­logs” po­vi­no­vao se no­vim pro­pi­si­ma i na svo­jim pro­iz­vo­di­ma, ko­ji će se u ma­lo­pro­da­ji po­ja­vi­ti sre­di­nom apri­la, is­ta­kao ozna­ku „pro­iz­ve­de­no uz po­moć ge­net­skog in­že­nje­rin­ga”.

Pred­sed­nik kom­pa­ni­je „Ke­logs” za Se­ver­nu Ame­ri­ku Pol Nor­man re­kao je da oni du­bo­ko ve­ru­ju u tran­spa­rent­nost i u to da po­tro­ša­či tre­ba da zna­ju ko­ji se sa­stoj­ci na­la­ze u nji­ho­voj hra­ni i ko­je je po­re­klo tih sa­sto­ja­ka.

– Na­sta­vi­će­mo da pod­sti­če­mo Kon­gres da do­ne­se uni­form­ni za­kon na fe­de­ral­nom ni­vou o obe­le­ža­va­nju GMO na­mir­ni­ca, ka­ko bi se iz­be­gao zbu­nju­ju­ći kon­glo­me­rat za­ko­na ko­ji se me­nja­ju od dr­ža­ve do dr­ža­ve – re­kao je Nor­man. Isto­vre­me­no, „Ke­logs” je pred­sta­vio no­vi veb sajt otvo­ren za pi­ta­nja ku­pa­ca o ši­ro­kom spek­tru pro­iz­vo­da ko­je kom­pa­ni­ja nu­di, uklju­ču­ju­ći i ona ve­za­na za to ko­ji od tih pro­iz­vo­da sa­dr­že GM sa­stoj­ke.

„Mars”, ko­ji ina­če pro­iz­vo­di čo­ko­la­di­ce „mars”, „sni­kers”, „mil­ki­vej”, „tviks”…, iza­šao je u isto vre­me sa ne­što dru­ga­či­jim ti­pom ozna­ke. Na ne­kim od slat­ki­ša (uklju­ču­ju­ći i po­pu­lar­ne „M end M” bom­bo­ni­ce čo­ko­lad­ne i sa ki­ki­ri­ki­jem, ko­je su pro­iz­ve­de­ne za 75-go­di­šnji­cu ovog bren­da) bi­li su pri­nu­đe­ni da is­tak­nu oba­ve­šte­nje da su „de­li­mič­no pro­iz­ve­de­ni ge­net­skim in­že­nje­rin­gom”. Ova­kva oba­ve­šte­nja već se na­la­ze na nji­ho­voj am­ba­la­ži i na pro­iz­vo­di­ma kao što su bom­bo­ni­ce „ski­tles”, „laj­fsej­vers” i žva­ka­će gu­me „vri­gli”. Pre­ma na­vo­di­ma kom­pa­ni­je„ Mars”, s ob­zi­rom na obim­nost i kom­plek­snost lan­ca nji­ho­vih do­ba­vlja­ča, GMO de­kla­ra­ci­je će bi­ti po­ste­pe­no uve­de­ne ši­rom SAD.

I po­red do­sa­da­šnjih sna­žnih pri­ti­sa­ka Sr­bi­ja još ni­je do­ne­la pro­pi­se ko­ji bi do­zvo­li­li pro­met hra­ne i dru­gih pro­iz­vo­da ko­ji sa­dr­že GMO. Ne­ki od pro­iz­vo­da ove dve kom­pa­ni­je na­la­ze se i na na­šem tr­ži­štu. Pi­ta­li smo uvo­zni­ke da li su oba­ve­šte­ni o no­vom de­kla­ri­sa­nju i gde se pro­iz­vo­de ar­ti­kli ko­ji se pro­da­ju na tr­ži­štu Sr­bi­je ko­ja za­bra­nju­je pro­met GM hra­ne.
Uvo­znik „Ke­log­sa“ za na­še tr­ži­šte, kom­pa­ni­ja „Or­bi­ko“ dostavila nam je od­go­vor u ko­me pro­iz­vo­đač za „Po­li­ti­ku” tvr­di da se pro­iz­vo­di iz nji­ho­vog asor­ti­ma­na, a ko­ji se pro­da­ju u Sr­bi­ji (uglav­nom ži­ta­ri­ce) pro­iz­vo­de u Evro­pi, u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji i Ne­mač­koj i ne sa­dr­že GMO.
– Zna­mo šta oče­ku­ju po­tro­ša­či u Evro­pi i ne ko­ri­sti­mo ge­net­ski mo­di­fi­ko­va­ni ku­ku­ruz i so­ju ni­ti nji­ho­ve de­ri­va­te u pro­iz­vo­di­ma ko­je pro­da­je­mo u Evro­pi. Ku­ku­ruz ko­ji ko­ri­sti­mo u Evro­pi za žit­ne pa­hu­lji­ce za do­ru­čak je jed­na po­seb­na vr­sta. Obez­be­di­će­mo da i u bu­duć­no­sti ove si­ro­vi­ne ne bu­du ge­net­ski mo­di­fi­ko­va­ne, ka­žu za „Po­li­ti­ku” iz cen­tra­le „Ke­log­sa“.
U kom­pa­ni­ju „Mar­s” koja posluje u ovom delu Evrope kažu da su svi sastojci koje koriste u svojim prizvodima u skladu sa visokim internim stan­dar­dima kvaliteta i bezbednosti i svim propisima.
– Svi „Mars” proizvodi koje u Srbiji distribuira „Nelt” su bez GMO-a – kažu u ovoj kompaniji.

(J. An­telj, I. Al­bu­no­vić, Politika)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.