SQL – Ključna reč „WHERE“

Ukoliko vam iz baze podataka budu potrebni specifični podaci ili grupa podataka, moraćete da upotrebite jedan ili više uslova u samoj SELECT naredbi. Uslov(i) se navode iza ključne reči „WHERE“. Evo i primera jednog uslova:


PREZIME=’Peric’

Upit bi pod ovim uslovom trebao da vrati sve slogove entiteta „Radnik“ čiji je atribut „PREZIME“ jednak „Peric“. U sledećem primeru postavićemo uslov da nam sistem za upravljanje bazama podataka „vrati“ podatak o tome koji sve radnici imaju prebačaj radnog vremena (preko 100 radnih časova):


RadniSati > 100

Uslovi nam omogućavaju da pravimo selektivne upite. U najvećem broju slučajeva uslovi sadrže: varijable, konstante i komparacione operatore. U prvom primeru varijabla je „PREZIME“, a konstanta „Peric“ i operator je „=“. U drugom, „RadniSati“ je varijabla, 100 je konstanta i komparativni operator je „>“.

Ključna reč „WHERE“ prouzrokuje da vaši upiti budu još selektivniji. Bez ove ključne reči, jedina korisna stvar koju može da odradi upit je jednostavno vraćanje svih slogova izabrane tabele. Kada imamo slučaj kao na slici možemo postaviti sledeći selektivni upit:


SELECT *
FROM Radnik
WHERE RadniSati>90;

Što se tiče operatora, oni su elementi koji se koriste unutar upitnih izraza i artikulišu kako vi želite da postavite uslove. Operatori su podeljeni u šest grupa: aritmetički, komparacioni, karakter, logički, skupovni i ostali.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.