U trendu

Državni revizori otkrili nepravilnosti u poslovanju Klinike 'Dr Laza Lazarević'

Državna revizorska instirucija (DRI) Srbije danas je objavila da je brojne nepravilnosti otkrila kontrolom finansijskih izveštaja i poslovanja beogradske Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ 2022. godine.

Navedeno je da je u bilansu stanja ta zdravstvene ustanove nepotpuno i netačno iskazala vrednost nefinansijske i finansijske imovine, obaveza i kapitala u ukupnom iznosu od oko 46,3 miliona dinara.

U izveštaju o izvršenju budžeta nepotpuno i netačno su iskazani podatke o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima i izdacima u iznosu od najmanje 36,7 miliona dinara.

Državni revizori su skrenuli pažnju, pored ostalog, da Upravni odbor Klinike nije raspisao javni konkurs za direktora u propisanom roku, pre isteka mandata vršioca dužnosti direktora, i da osnivač nije imenovao Upravni odbor i Nadzorni odbor Klinike u skladu sa propisima.

Klinika nije u potpunosti primenjivala odredbe Zakona o platama u državnim organima i javnim službama i Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, ni o načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama usled okolnosti pandemije korona virusa.

Utvrđeno je i da je Klinika preuzela obaveze i izvršila rashode u iznosu od oki 8,6 miliona dinara koji nisu u skladu sa važećim propisima jer je obračunala i isplatila plate, dodatke i naknade u višem iznosu od propisanog, za najmanje 712 hiljada dinara.

Takođe, bez pravnog osnova isplaćene su nagrade i bonusi zaposlenima u iznosu od 1,4 miliona dinara (sa socijalnim doprinosima na teret poslodavca).

Klinika je bez saglasnosti Upravnog odbora obračunala i isplatila dodatak na platu v. d. direktora za rad duži od punog radnog vremena u iznosu od 864 hiljade dinara (sa socijalnim doprinosima na teret poslodavca).

Državni revizori su utvrdili i da su obračunate i isplaćene naknade za rad lica angažovanih po osnovu ugovora o delu zaključenih suprotno odredbama važećih propisa u iznosu od 583 hiljade dinara i bez dokaza o izvršenoj usluzu, odnosno računovodstvene dokumentacije u pisanoj formi pre plaćanja, u iznosu od 36 hiljada dinara.

Klinika je, po nalazima DRI, nabavila deo medicinskog i laboratorijskog materijala i odeće za pacijente u iznosu od skoro pet miliona dinara bez sprovedenog postupka javne nabavke, iako nisu postojali razlozi za izuzeće tih nabavki od primene Zakona o javnim nabavkama.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pogledaj komentare (1)