U trendu

Delphi – Promena stila Caption osobine forme

Kada kreirate neku aplikaciju, osobinu stila fontova na formi možete podesiti, ali ne i stila fonta osobine „Caption“ forme. Stil osobine Caption se sistemski podešava, tj. na nivou operativnog sistema. Ipak, postoji više načina za promenu ovog stanja, jedan od njih je i sledeći, u kome ćemo jednostavno nacrtati dati tekst u Caption liniji, presretanjem Windows poruke „WMNCPaint“.

Kao prvo postavite sledeću deklaraciju u PRIVATE sekciju forme:


procedure WMNCPaint(var Msg: TWMNCPaint);
message WM_NCPAINT;

A potom prosledite sledeću funkciju:


procedure TForm1.WMNCPaint(var Msg: TWMNCPaint);
var
ACanvas : TCanvas;
begin
inherited;
ACanvas := TCanvas.Create;
try
ACanvas.Handle := GetWindowDC(Form1.Handle);
with ACanvas do begin
Brush.Color := clActiveCaption;
Font.Name := ‘Tahoma’;
Font.Size := 8;
Font.Color := clred;
Font.Style := [fsItalic, fsBold];
TextOut(GetSystemMetrics(SM_CYMENU)
+ GetSystemMetrics(SM_CXBORDER),
Round((GetSystemMetrics(SM_CYCAPTION)
– Abs(Font.Height))/2) +1,
‘ Pozdrav od Krstarice’);
//Naravno, osobinu Caption forme
//postavite na ‘ ‘ (prazno);
end;
finally
ReleaseDC(Form1.Handle, ACanvas.Handle);
ACanvas.Free;
end;
end;

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.