Novi život u kolevci FEST-a

Šta je za­jed­nič­ko Lu­ju Armstron­gu, Oli­ve­ri Ka­ta­ri­ni, Ar­se­nu De­di­ću i Đor­đu Mar­ja­no­vi­ću? Sva­ko ko pro­đe Tr­gom Ni­ko­le Pa­ši­ća uve­ri­će se da ih po­ve­zu­je Dvo­ra­na Do­ma sin­di­ka­ta. Za­to su ve­li­kim po­ste­ri­ma sa nji­ho­vim li­kom ob­le­plje­na sta­kla na fron­tal­noj fa­sa­di zda­nja, a iz­nad glav­nog ula­za nat­pis – „Sve­dok jed­nog vre­me­na”.

Is­pred ko­lev­ke FEST-a, „Be­o­grad­skog pro­le­ća” i „Kids fe­sta” par­ki­ran je ka­mi­on, a nje­go­va pri­ko­li­ca da­skom „pe­ti­com” spo­je­na je sa ho­lom zda­nja. Maj­sto­ri već me­sec da­na iz­ba­cu­ju šut i sta­ri na­me­štaj na ka­mi­on. Na pr­sti­ma se pro­bi­ja­mo do ve­li­ke dvo­ra­ne u ko­joj nas do­če­ku­je oblak pra­ši­ne.

Ro­je se zvu­ci bu­ši­li­ca i od­zva­nja gra­ja rad­ni­ka.

Sa­la u ko­joj je ne­po­sred­no po­sle otva­ra­nja 1957. odr­ža­na pr­va pro­jek­ci­ja ju­go­slo­ven­skog fil­ma „Sa­mo lju­di” Bran­ka Ba­u­e­ra, a pri­jem­ni is­pit su po­la­ga­le do­ma­će mu­zič­ke zve­zde, sa­da pod­se­ća na am­fi­te­a­tar. Nje­go­vim pod­nož­jem do­mi­ni­ra dži­nov­sko tam­no plat­no. Nji­me su ob­lo­že­ne vred­ne i ra­ri­tet­ne or­gu­lje, ko­je će se, ka­da re­kon­struk­ci­ja za­po­če­ta pro­šlog me­se­ca po­čet­kom 2018. bu­de za­vr­še­na, na­ći u tu­ri­stič­koj po­nu­di pre­sto­ni­ce, uve­ra­va Igor Stan­ko­vić, di­rek­tor „Dvo­ra­ne Do­ma sin­di­ka­ta”, pred­u­ze­ća ko­je je pro­šle go­di­ne ku­pi­la nje­go­va fir­ma „MCF Me­ga­kom film”.

No­vi ži­vot toj kra­lji­ci in­stru­me­na­ta, or­gu­lja­ma, ko­je su se u Do­mu sin­di­ka­ta po­sled­nji put ogla­si­le 1998. go­di­ne, udah­nu­lo bi ne­ko­li­ko sto­ti­na hi­lja­da evra.

– Ve­li­ka dvo­ra­na do­ži­ve­će naj­ve­ći pre­o­bra­žaj – bi­će to kon­cert­na, film­ska i po­zo­ri­šna sa­la. Ume­sto 1.600 me­sta, po­sle ob­no­ve ima­će 1.400 sa raz­ma­kom iz­me­đu se­di­šta ve­ćim ne­go do­sad. Po­seb­na pa­žnja bi­će po­sve­će­na aku­sti­ci dvo­ra­ne, ko­ja će za­do­vo­lji­ti svet­ske stan­dar­de za kla­sič­nu mu­zi­ku, ali i za film­ske pro­jek­ci­je. Bal­kon i 20 lo­ža osta­ju – priča Stan­ko­vić ekskluzivno za „Politiku” dok obilazimo dvoranu koja se priprema za veliku obnovu.

U slu­žbi ve­li­ke dvo­ra­ne bi­će pro­sto­ri­je u po­dru­mu ko­je naj­ve­ro­do­stoj­ni­je sve­do­če o šest de­ce­ni­ja po­sto­ja­nja Do­ma sin­di­ka­ta. Vla­ga i hlad­no­ća stru­je hod­ni­ci­ma ko­ji vo­de do teh­nič­kih pro­sto­ri­ja. Si­ste­mi za ra­sve­tu i kli­mu u upo­tre­bi su bi­li du­že od po­la ve­ka, a kom­pre­sor za kli­mu – na­pra­va pred ko­jom bi se da­na­šnja „an­dro­id ge­ne­ra­ci­ja” sa­bla­zni­la – za­u­zi­ma ce­lu jed­nu pro­sto­ri­ju. Do­bi­jen je od Ne­ma­ca kao rat­na od­šte­ta i on će, ka­že Stan­ko­vić, osta­ti na istom me­stu, sa­mo će do­bi­ti sta­kle­ni omo­tač i po­sta­će do­stu­pan stu­den­ti­ma teh­nič­kih na­u­ka.

U pro­sto­ru od 6.250 kva­drat­nih me­ta­ra na­ći će se če­ti­ri bi­o­skop­ske sa­le i jed­na vi­še­na­men­ska – osim film­skih pro­jek­ci­ja, u njoj će bi­ti ka­mer­na sce­na, a slu­ži­će i kao sa­la za kon­gre­se i kon­fe­ren­ci­je. Za pres cen­tar, ga­le­ri­ju, deč­ji edu­ka­tiv­ni ku­tak sa igra­o­ni­com re­zer­vi­san je pr­vi sprat, dok će bar bi­ti u ve­li­kom ho­lu u pri­ze­mlju, sa let­njom ba­štom is­tu­re­nom ka Tr­gu Ni­ko­le Pa­ši­ća. Iz ho­la će, osim ste­pe­ni­ca, do pr­vog spra­ta vo­di­ti i lift. „Pro­mo­ci­ju”, ne­ka­da­šnji klub u ko­ji se ula­zi­lo iz Čav­ke­to­vog pro­la­za, za­me­ni­će džez bar „Li­sa­bon” ko­ji će ra­di­ti u ve­čer­njim sa­ti­ma, a re­kon­stru­i­sa­ni Dom sin­di­ka­ta bi­će otvo­ren od 10 sa­ti do je­dan čas po­sle po­no­ći, na­po­mi­nje Stan­ko­vić.

– U ob­no­vu ula­že­mo tri mi­li­o­na evra ne ra­ču­na­ju­ći ozvu­če­nje, ra­sve­tu i pro­jek­to­re. Za­po­sli­će­mo 120 lju­di. Sta­re rad­ni­ke ne­će­mo osta­vi­ti na ce­di­lu, po­je­di­ni od njih tri­de­se­tak su u me­đu­vre­me­nu oti­šli u pen­zi­ju, a ne­ki če­ka­ju da se ob­no­va za­vr­ši ka­ko bi­smo im pro­na­šli an­ga­žman– obe­ća­va Stan­ko­vić.

Dvo­ra­na Do­ma sin­di­ka­ta gra­đe­na je od 1947. do 1955. go­di­ne pre­ma pro­jek­tu ar­hi­tek­te Bran­ka Pe­tri­či­ća. Zda­nje je iz­ve­de­no u du­hu soc­re­a­li­zma sa uti­ca­jem ka­snog mo­der­ni­zma. Kao sim­bol ra­nog pe­ri­o­da po­sle­rat­ne iz­grad­nje, svo­jim po­lo­ža­jem i vo­lu­me­nom od­re­di­lo je obri­se jed­nog od naj­zna­čaj­ni­jih grad­skih jav­nih pro­sto­ra – Tr­ga Ni­ko­le Pa­ši­ća. Ovo me­sto odr­ža­va­nja zna­čaj­nih sku­po­va i do­ga­đa­ja po­li­tič­kog i kul­tur­nog sa­dr­ža­ja pred­sta­vlja i kul­tur­no-isto­rij­sku vred­nost. Vla­da Sr­bi­je pro­gla­si­la je Dom sin­di­ka­ta spo­me­ni­kom kul­tu­re 2013. go­di­ne. Otvo­ren je 1957, a u nje­mu su go­sto­va­li svet­ski umet­ni­ci kao što su Edit Pjaf, Majls Dej­vis, Ela Fic­dže­rald, Bi Bi King, Ro­bert de Ni­ro, Eli­za­bet Tej­lor, Ri­čard Bar­ton, Nju­jor­ška i Ber­lin­ska fil­har­mo­ni­ja…

Fil­mo­vi „Lu­de go­di­ne”, „Te­sna ko­ža”, „Zo­na Zam­fi­ro­va” i „Mon­te­vi­deo” oba­ra­li su re­kor­de gle­da­no­sti, a Le­pa Bre­na i Mi­ro­slav Ilić pu­ni­li su ve­li­ku dvo­ra­nu da­ni­ma.

Kom­pa­ni­ja „MCF Me­ga­kom film” kra­jem pro­šle go­di­ne ku­pi­la je pred­u­ze­će „Dvo­ra­na Do­ma sin­di­ka­ta” u ste­ča­ju i po­sta­la no­vi za­ku­pac pro­sto­ra ko­ji sa­da re­no­vi­ra. Ki­ri­ju pla­ća vla­sni­ku zda­nja Sa­ve­zu sa­mo­stal­nih sin­di­ka­ta Sr­bi­je i osni­va­ču „Dvo­ra­ne Do­ma sin­di­ka­ta”, ko­ja je u me­đu­vre­me­nu po­sta­la sa­mo­stal­no pred­u­ze­će, a u ste­čaj je oti­šla 2016.

Za­po­sle­ni su stra­ho­va­li da će to zda­nje po­de­li­ti sud­bi­nu za­ka­tan­če­nih be­o­grad­skih bi­o­sko­pa i da će pro­me­ni­ti na­me­nu, ali, ka­ko sa­da stva­ri sto­je, to ne bi tre­ba­lo da se de­si.

– Ot­ku­pi­li smo po­tra­ži­va­nja „Dvo­ra­ne” od „Be­o­grad­skih elek­tra­na”, po­sta­li naj­ve­ći po­ve­ri­lac i pred­lo­ži­li plan re­or­ga­ni­za­ci­je. Is­pla­ti­li smo sva du­go­va­nja u iz­no­su od 20 mi­li­o­na di­na­ra. Ras­pi­sa­li smo po­ziv­ni ar­hi­tek­ton­ski kon­kurs i iza­bra­li idej­no re­še­nje ar­hi­tek­te Đor­đa Sto­ja­no­vi­ća, pre­ma ko­jem je pred­u­ze­će ZAPP iz­ra­di­lo pro­je­kat re­kon­struk­ci­je – tvr­di  Igor Stan­ko­vić, di­rek­tor „Dvo­ra­ne Do­ma sin­di­ka­ta”.

(Politika)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

dom sindikatafestfilm
Komentari (0)
Dodaj komentar