Poseban informacioni sistem APR dostupan korisnicima

BEOGRAD – Poseban informacioni sistem Agencije za privredne registre (APR) za dostavljanje izveštaja obveznika za 2019. od danas je dostupan korisnicima, saopštio je APR.

Posebnim infomacionim sistemom se obezbeđuje jedinstven postupak unosa, kontrole, potpisivanja i dostavljanja izveštaja za statisticke potrebe i finansijskih izveštaja sa propisanom dokumentacijom za 2019. godinu.

Aplikaciji se pristupa preko Registra finansijskih izveštaja na internet strani Agencije, na linku: Sistem za centralizovano prijavljivanje korisnika.

APR podseća da, saglasno zakonu kojim se uređuje računovodstvo, sva pravna lica i preduzetnici koji knjige vode po sistemu dvojno knjigovodstvo, svoje izveštaje za statističke potrebe, kao i finansijske izveštaje i propisanu dokumentaciju za 2019. godinu, kao i do sada, dostavljaju Agenciji, isključivo u elektronskom obliku, potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Za primenu posebnog informacionog sistema APR je obezbedio i ove godine tehnička uputstva za potpisivanje dokumenata i zahteva kvalifikovanim elektronskim potpisom i za elektronsko plaćanje, kao i odgovarajuća video uputstva koja se odnose na kreiranje zahteva, popunjavanje obrazaca, potpisivanje i ažuriranje dokumentacije, plaćanje naknade, kao i potpisivanje i dostavljanje izveštaja.

Takođe, dostupna su i detaljna korisnička uputstva za sastavljanje i dostavljanje svih vrsta izveštaja za 2019. godinu.

Kako je objavljeno na sajtu, APR je korisnicima obezbedio i uvid u evidenciju obveznika putem linka Pretraga evidencije obveznika.

Pretraga se može obaviti po matičnom broju, poreskom identifikacionom broju (PIB) ili po nazivu pravnog lica, odnosno preduzetnika.

Kroz pretragu evidencije obveznika, korisnicima su na raspolaganju podaci za svakog pojedinacnog obveznika, i to: statusni podaci, podaci o zakonskom zastupniku, veličina obveznika, obaveza vršenja revizije, računovodstvena regulativa, kao i obrasci na kojima obveznik sastavlja izveštaje.

APR je podsetila obveznike da provere ažurnost podataka u evidenciji obveznika pre dostavljanja izveštaja za statističke potrebe, odnosno finansijskih izveštaja i propisane dokumentacije, putem Posebnog informacionog sistema Agencije.

Ukoliko utvrde da podaci u evidenciji nisu ažurni, nužno je da upute reklamaciju za ažuriranje tih podataka na elektronsku adresu obveznicifi@apr.gov.rs.

APR je i pozvao obveznike koji se ne registruju u statusnim registrima Agencije, da u prilogu reklamacije dostave dokaze kojima potvrđuju istinitost navoda, a sve u cilju da se postupak ažuriranja podataka sprovede u što kraćem roku, i time obezbede uslovi za dostavljanje izveštaja u skladu sa propisima.

Kako ove godine poslednji dan za predaju izveštaja za statističke potrebe istice u subotu, 29. februara, Agencija obaveštava obveznike da će se prijem izveštaja omogućiti zaključno sa 2. martom.

(Tanjug)

Napišite komentar