U trendu

Neofit: BPC nastavlja da pomaze resenje statusa nekanonske MPC

SOFIJA – Bugarski patrijarh Neofit je izjavio da će Bugarska pravoslavna crkva nastaviti da pomaže u rešavanju statusa nekanonske makedonske crkve.

„Važno je bilo da se reši spor oko imena države i verujem da ćemo postepeno ići ka radosti. Napravićemo sve što je neophodno, uz Božju pomoć, radost naših braća iz Makedonije da bude celosna“, izjavio je patrijarh Neofit, prenla je MIA.

Makedonska pravoslavna crkva je nastala jednostranom odlukom o autokefalnosti 1967. godine.

Sinod MPC je pre dve godine uputio pismo Bugarskoj patrijaršiji sa molbom da joj ona bude tzv. „majka crkva“ i da je predstavlja pred drugim pravoslavnim crkvama.

Tada je Si­nod Bugarske pravoslavne crkve od­lu­čio da for­mi­ra ko­mi­si­ju ko­ja će za­po­če­ti raz­go­vo­re sa MPC i osta­lim pra­vo­slav­nim cr­kva­ma, ka­ko bi ču­li nji­ho­va mi­šlje­nja o zah­te­vu MPC.

Pa­tri­jarh Neo­fit re­kao je za bu­gar­ske me­di­je da tre­ba da bu­de pri­hva­će­na „ru­ka Ma­ke­do­ni­je”.

„To je naj­ma­nje što mo­že­mo da ura­di­mo. Za­to što su oni na­ša bra­ća, naš na­rod, i mi će­mo stre­mi­ti da ura­di­mo sve da sa­ču­va­mo nje­go­vo je­din­stvo – re­kao je Neo­fit.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pošalji komentar