U trendu

Prof. dr Zoran Krivokapić, kolorektalni hirurg

Prof. dr sc. med. Zoran Krivokapić redovni je profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu i načelnik Trećeg odeljenja za kolorektalnu hirurgiju Prve hirurške klinike. Član je Kraljevskog udruženja hirurga Engleske (FRCS), nosilac i organizator mnogobrojnih međunarodnih projekata i kongresa. Uveo je nove dijagnostičke metode i operativne procedure.

Pročitajte sve tekstove prof. dr sc. med. Zorana Krivokapića na Krstarici.

Medicinsko obrazovanje

1974-1980 Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1984 – odbranio magistarsku tezu pod naslovom “Savremeni pristupi u lečnju komplikacija u hirurgiji kolona i rektuma” na Medicinskom fakultetu u Beogradu, pred komisijom u sastavu: prof. dr A. Marković, prof. dr A. Dimitrijević, prof. dr D. Stevović
1986 – specijalistički ispit iz opšte hirurgije položio s odličnim uspehom
1988 – odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom “Endoluminalane proteze u prevenciji popuštanja anastomoza u hirurgiji kolona i rektuma” na Medicinskom fakultetu u Beogradu, pred komisijom u sastavu: prof. dr D. Dugalić, prof. dr D. Stevović, prof. dr J. Vojvodić, prof. dr V. Arsov, prof. dr A. Laban.

Stručno usavršavanje

1989 – usavršavanje iz opšte hirurgije u trajanju od tri meseca u St George’s hospital u Londonu
1989 – postdiplomski kurs (tri meseca) iz kolorektalne hirugije u St Marks bolnici u Londonu
1989 – sedam dana u Hampshire hospital u Bezinstoku kod prof. R. Helda
1989 – sedmodnevi intenzivni kurs iz koloproktologije u St Marks bolnici u Londonu
1993 – kurs laparoskopske hirurgije u trajanju od dva dana iz kolorektalne hirurgije na Klivlend klinici na Floridi
1995 – četiri meseca u St Marks Hospital u Londonu (kao honorary assistant)
1996 – kurs laparoskopske hirurgije u Strazburu, u Francuskoj u trajanju od sedam dana, uz Evropski sertifikat
1996 – mesec dana u Hammersmith hospital u Londonu kod prof. N. Habiba – usavršavanje u lečenju metastaza karcinoma kolona i rektuma
1996 – Physician training of Dynamic graciloplasty, kurs u trajanju od tri dana u Academic Hospital, Maastricht kod prof. C. Bitena
1999 – usavršavanje u trajanju od tri nedelje u Cancer hospital u Tokiju
1999 – dvodnevni kurs nove staplerske tehnike za lečenje hemoroida u Malmeu, u Švedskoj

Radno iskustvo

1993 – imenovan za načelnika Trećeg odeljenja za kolorektalnu hirurgiju Prve hirurške klinike.
1989 – izabran za asistenta na katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Beogradu
1994 – izabran za docenta Medicinskog fakulteta u Beogradu
1998 – izabran za vanrednog profesora Medicinskog fakulteta u Beogradu
2003 – ponovo izabran za vanrednog profesora Medicinskog fakulteta u Beogradu
2006 – izabran za redovnog profesora Medicisnkog fakulteta u Beogradu

Članstvo u domaćim i inostranim stručnim društvima i udruženjima

1986 – Srpsko lekarsko društvo (SLD)
1988 – Udruženje hirurga Jugoslavije
1994 – International Society of University Colon and Rectum Surgeons (ISUCRS)
1995 – Member of the St. Marks Hospital
1996 – Association of Surgeons of Great Britain and Ireland (ASGBI)
1996 – član European Digestive Surgery (EDS)
1997 – osnivač Društva koloproktologa Jugoslavije (DKJ)
1998 – Fellow of Royal College of Surgeons of England (FRCS)
1999 – osnivač i član i nacionalni delegat Association of Mediterranean Society of Coloproctology (AMSCP)
1999 – član St’Marks Association
2002 – član Medicinske akademije nauka SLD
2003 – osnivač i član Central European Club of Coloproctology (CECCP)
2003 – vicepredsednik International Society of University Colon and Rectum Surgeons (ISUCRS)
2003 – član Upravnog odbora Udruženja onkologa hirurga Srbije
2003 – predsednik Hirurške sekcije SLD
2004 – počasni član Italian Society of Colorectal Surgery
2004 – osnivač i član European Society of Coloproctology – ESCP (European Association of Coloproctologu EACP, gde je bio nacionalni delegat, i od 2002. godine član je Board of European Council of Coloproctology ECCP)
2006 – Director of International Advisory Affairs – ISUCRS
2006 – počasni član Udruženja hirurga – Udruge kirurga Federacije Bosne i Hercegovine
2006 – počasni član Bulgarian Surgical Society
2006 – član Upravnog odbora Trustees of ESCP
2006 – počasni član Romanian Society of Surgery
2007 – počasni član Udruženja hirurga Republike Srpske
2007 – Teacher of European School of Radiotherapy (ESTRO)

Međunarodni projekti

  • QUASAR – međunarodni projekat od 1996. godine sa sedištem u Oksfordu (hemioterapija karcinoma kolona)
  • Detection of Bone Marrow Micrometastases for Early Detection of Occult Colorectal Liver Metastases Study, od 2000.godine. Rukovodilac projekta – prof. dr R. Bergamashi iz Norveške
  • PROSPER – projekat od 2000. godine o hirurškom lečenju prolapsa rektuma sa sedištem u Birmingemu
  • PROLAPSIS – projekat o hirurškom lečenju prolapsa rektuma. Rukovodilac projekta – prof. dr R. Bergamashi iz Mineapolisa.
  • Risc factors for local recurrence in rectal cancer (ongoing) – MediQuest, Wyeth Pharmaceuticals

Domaći projekti

  • Medicinska istraživanja u onkologiji, projekat: Posthirurško lečenje karcinoma kolona i rektuma. Projekat Ministarstva za nauku tehnologiju i razvoj. Br. projekta 13M13 (1997), nosilac projekta – prof. dr Zoran Krivokapić.
  • Evaluacija i mogućnost unapređenja lečenja bolesnika sa karcinomom rektuma (Evaluation and possibilities of improvement of patients with rectal carcinoma). Projekat Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj. Br. projekta 1701 (završeno).
  • Značaj koloničnog rezervoara za poboljšanje funkcije pražnjenja i kvaliteta života operisanih zbog karcinoma rektuma (Importance of colonic J pouch in improving defecation and quality of life in patients operated for carcinoma of the rectum), prof. dr Zoran Krivokapić
  • Uloga očuvanja karličnih vegetativnih nerava u hirurgiji karcinoma rektuma (The role of preservation of vegetative pelvic nerves in surgery of rectal cancer), prof. dr Zoran Krivokapić
  • Faktori koji utiču na pojavu lokalnog recidiva, kvalitet života i funkcionalne rezultate kod bolesnika operisanih zbog karcinoma rektuma. No ON145079, prof. dr Zoran Krivokapić

Organizacija kongresa i naučnih skupova

1998 – I internacionalni simpozijum Društva koloproktologa Jugoslavije
2000 – II internacionalni simpozijum Društva koloproktologa Jugoslavije
2002 – III internacionalni simpozijum društva koloproktologa Jugoslavije
2004 – Deveti centralnoevropski kongres koloproktologa i Četvrti simpozijum Društva Koloproktologa Jugoslavije
2006 – Peti internacionalni simpozijum koloproktologa Jugoslavije
1999 – IBD – naučni skup
2001 – Fekalna inkontinencija – naučni skup
2002 – Opstipacije – Najnoviji koncept i lečenje – naučni skup
2003 – Konsenzus konferencija: Djagnostika i lečenje karcinoma debelog creva

Član uređivačkog odbora časopisa

1995 – „Archives of gastroenterology“ – Beograd 2002 – „Acta clinica“ – KCS Beograd
2002 – „Acta Chirurgica Yugoslavica“ – Beograd
2003 – „Archive of Oncology“ – Sremska Kamenica
2004 – „Techniques in Coloproctology“ – Italija
2004 – „Proctologie“ – Poljska
2004 – „Colorectal Disease“ – United Kingdom
2004 – „Acta Facultatis Medicae Naissensis“ – Niš
2006 – „Colorectal Disease“ – United Kingdom

Viziting profesor

1. Medicinski fakultet u Nišu
2. Medicinski  fakultet  –  Podgorica
3. Medicinski fakultet Foča (Republika Srpska) – BiH
4. Medicinski fakultet Priština
5. University of Soutern California, Keck School of Medicine – USA

Nagrade i priznanja

2004 – dobija „Godišnju nagradu“ Srpskog lekarskog društva za naučnoistraživački rad
2006 – dobija priznanje od Central and Eastern European Club of Coloproctology za dostignuća na naučnom i stručnom planu.
2006 – dobija Diploma of Honour, Romanian Society of Surgery.
2006 – dobija Diploma of Excellence, University of Medicine and Pharmacy of Craiova, za dostignuća na naučnom i stručnom planu.

Stručni doprinos

Uveo je nove dijagnostičke metode i operativne procedure na Hirurškoj klinici.

Dijagnostičke metode

1.    Analna manometrija
2.    Tranzitno vreme kod opstipacije
3.    Defekografija
4.    Pouhografija

Operativne procedure

Benigna oboljenja, povrede i funkcionalni poremećaji:

1.    Reparacija sfinktera m.glureusom
2.    Reparacija sfinktera – dinamička graciloplastika
3.    Reparacija sfinktera – over laping tehnikom
4.    Totalna reparacija pelvičnog poda kod inkontinencije
5.    Zadnja plastika sfinktera po Parksu
6.    Reparacija perinealne kloake
7.    Totalna kolektomija kod hronične opstipacije
8.    Sekcija m. puborectalisa kod anizmusa
9.    Delormova operacija kod prolapsa rektuma
10.    Velsova operacija kod prolapsa rektuma
11.    Rectopeksija sa resekcijom kolona kod prolapsa rektuma
12.    Transanalna reparacija rektocele
13.    Transvaginalna reparacija rektocele
14.    Transperinelana reparacija rektocele
15.    Reparacija enterocele abdomino-transperinelano
16.    Reparacija potpunog prolapsa vagine, uterusa i rektuma po Zahariju
17.    Sigmo-neovagina kod S. Rokitanski
18.    PPH staplerska hemoroidektomija
19.    Reparacija dijafragme pelvis kod solitarnog ulkusa rektuma
20.    Restorativna koloproktektomija sa ileo J pouch analnom anastomozom
21.    Reparacija rektouretralnih fistula transanalno
22.    Reparacija rektouretralnih fistula parasakralnim pristupom transrektalno
23.    Reparacija rekto-vagino-veziko-ureteralne fistule
24.    Reparacija presakralne anteriorne meningocele
25.    Parasakralni pristup kod presakralnih cisti
26.    Intersfinkterične anastomoze kod niskog karcinoma rektuma
27.    Transrektalna reaparacija klizajućim režnjem rektuma kod rektovaginalne fistule
28.    PHS kod ingvinalne hernije
29.    Laparoskopska apendektomija
30.    Laparoskopska kolostomija

Maligna oboljenja kolona i rektuma:

1.    Totalna mezorektalna ekscizija TME
2.    Kolonični J pouch kod koloanalnih anastomoza
3.    Protekcija loop ileostomijom kod niskih kolorektalnih anastomoza
4.    Koloshild endoluminalna proteza kod resekcije rektuma
5.    Dupla stapler tehnika kod staplerskih koloanalnih anastomoza
6.    Lateroterminalna koloanalna anastomoza
7.    Prezervacija hipogastičnih nerava i donjeg pelvičnog pleksusa kod karcinoma rektuma
8.    Analiza punktata koštane srži na prisustvo mikrometastaza karcinoma rektuma
9.    Kolonični fasio pouch
10.  Intersfinkterična koloanalna anastomoza

Pročitajte sve tekstove prof. dr sc. med. Zorana Krivokapića na Krstarici.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.