U trendu

„Amazon” vraća novac roditeljima čija su deca greškom kupovala mobilne aplikacije

Kad de­ca za­br­lja­ju, ro­di­te­lji pla­ća­ju. Ali da i od tog pra­vi­la po­sto­ji iz­u­ze­tak, po­ka­zu­je pre­su­da ko­jom se od kom­pa­ni­je „Ama­zon”, jed­nog od naj­ve­ćih in­ter­net pro­da­va­ca, tra­ži da vra­ti no­vac ro­di­te­lji­ma či­ja su de­ca od 2011. do 2014. go­di­ne gre­škom, bez zna­nja sta­ri­jih, ku­po­va­la mo­bil­ne apli­ka­ci­je na „kin­dlu” („Ama­zo­no­vom” ta­ble­tu za či­ta­nje elek­tron­skih knji­ga) i na an­dro­id ure­đa­ji­ma.

Su­di­ja iz Si­je­tla ta­kvu od­lu­ku do­neo je pre šest me­se­ci, a sa­da je fir­mi na­re­dio da sa na­kna­dom tro­ško­va poč­ne u ja­nu­a­ru sle­de­će go­di­ne. Pro­ces je pre dve go­di­ne po­kre­nu­la ame­rič­ka Fe­de­ral­na ko­mi­si­ja za tr­go­vi­nu, ko­ja je tra­ži­la po­vra­ćaj 25,6 mi­li­o­na do­la­ra. Sud je pro­ce­nio da je ta su­ma pre­vi­so­ka, a od­bi­jen je i pred­log „Ama­zo­na” da na­kna­da bu­de u for­mi po­klon če­ko­va, jer bi se no­vac u tom slu­ča­ju opet vra­tio ovoj kom­pa­ni­ji.

Mo­guć­nost ku­po­vi­ne do­dat­nog sa­dr­ža­ja u okvi­ru po­je­di­nih (naj­če­šće bes­plat­nih) apli­ka­ci­ja, uglav­nom mu­zič­kih ili ra­znih iga­ra, po­kre­nu­ta je na „Ama­zo­no­voj” pro­dav­ni­ci apli­ka­ci­ja i na dru­gim plat­for­ma­ma 2011. go­di­ne. Ro­di­te­lji su se po­sle to­ga ža­li­li da je de­ci su­vi­še la­ko da dok igra­ju igri­cu ku­pe te do­dat­ke, čak ne­na­mer­no, bez bi­lo ka­kve auto­ri­za­ci­je pla­ća­nja. Na pri­mer, u igri „Ice Age Vil­la­ge” go­to­vo da ne­ma vi­dlji­ve raz­li­ke iz­me­đu po­stup­ka u ko­jem igra­či ku­pu­ju vir­tu­el­ni no­vac i onog u ko­jem pra­vim nov­cem pla­ća­ju tu vir­tu­el­nu va­lu­tu. Tu­žba tvr­di da je „Ama­zon” na ovaj na­čin za­ra­dio 86 mi­li­o­na do­la­ra. Kom­pa­ni­ja je pre dve go­di­ne pro­me­ni­la na­čin na ko­ji se ku­pu­ju do­da­ci u apli­ka­ci­ja­ma, omo­gu­ćiv­ši ro­di­te­lji­ma da is­klju­če op­ci­ju ku­po­vi­ne do­dat­nog sa­dr­ža­ja.

Tr­go­vin­ska ko­mi­si­ja je iz istog raz­lo­ga tu­ži­la i „Gugl” i „Epl”, ali su ta dva teh­no­lo­ška gi­gan­ta pri­sta­la na na­god­bu ko­jom je naj­ve­ći svet­ski in­ter­net pre­tra­ži­vač pla­tio 19 mi­li­o­na, a pro­iz­vo­đač „aj­fo­na” 30 mi­li­o­na do­la­ra.

(A.M., Politika)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.