Delphi – Dodavanje URL adresa u Favorites folder

U ovom tekstu objasnićemo kako da sačinite kod koji će dodavati URL adrese u vašu Favorites listu. U ovom projektu neće biti manipulacije sa API-jem, jednostavno ćemo „ručno dodati“ prečicu u folder i ovaj kod radi sa svim web čitačima, osim u slučaju ako koriste specijalni tip podataka za smeštaj u URL biblioteku. U osnovi, za kreiranje URL prečice sve što je potrebno da znate je struktura ovog tipa datoteke.

Postavite tri TEdit komponente na vašu formu i za svaku od njih po jednu Label-u zbog identifikacije. Dodajte još TButton komponentu. Prvi EditBox će se odnositi na Folder, drugi na URL adresu i poslednji će biti naslov.

  1. Folder – putanja do „Favorite folder“-a vašeg browser-a
  2. URL – adresa – URL (http, www, ftp itd.)
  3. Naslov – naslov koji ćete dati odgovarajućoj prečici (Yahoo, AltaVista)

Da bi procedura AddURL radila, potrebno je da postavimo ova tri parametra kao string tip. Takođe dodali smo i liniju u proceduru koja će kreirati folder ukoliko on ne postoji, zbog ovoga ćemo dodati i deklaraciju „FileCtrl“ u uses deo. I to je to, sledi sama procedura:


unit MyUnit;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes,
Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
StdCtrls, FileCtrl;

type
TForm1 = class(TForm)
Button1: TButton;
Edit1: TEdit;
Edit2: TEdit;
Edit3: TEdit;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
Procedure DodajUrl (Folder, Url, Naslov: String);
end;

var
Form1: TForm1;
MojFolder: String;
MojUrl: String;
MojNaslov: String;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
MojFolder := Edit1.Text;
MojURL := Edit2.Text;
MojTitle := Edit3.Text;
DodajUrl (MojFolder, MojUrl, MojNaslov);
end;

procedure TForm1.DodajURL(Folder, Url, Naslov: string);
var
MojUrlFile: TextFile;
begin
if Folder[Length(Folder)] “ then Folder := Folder + “;
if not DirectoryExists(Folder) then ForceDirectories(Folder);
try
AssignFile(MojUrlFile, Folder + Naslov + ‘.url’);
Rewrite(MojUrlFile);
WriteLn(MojUrlFile, ‘[InternetShortcut]’);
WriteLn(MojUrlFile, ‘URL=’ + url);
finally
Closefile(MojUrlFile);
end;
end;

end.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.