U trendu

Rasel Krou: Ako volite svoj posao, ostaćete večito mladi…

Pru­ži­la mi se pri­li­ka da u ho­te­lu „For sizns” na Be­ver­li Hil­su raz­go­va­ram sa film­skom su­per­zve­zdom Ra­se­lom Kro­u­om, glum­cem ko­ji je po­znat po, ka­ko on ka­že „ne­sa­lo­mlji­voj lju­ba­vi” pre­ma pro­fe­si­ji ko­jom se ba­vi. Na­gla­ša­va da je s uži­va­njem sni­mio 58 fil­mo­va.

– Od naj­mla­đih da­na me in­te­re­so­va­lo da što vi­še sa­znam o sve­mu što sam vi­deo oko se­be. Još to­kom sred­nje ško­le za­ra­đi­vao sam kao kel­ner, pe­vao po re­sto­ra­ni­ma, uli­ca­ma, ma­lo doc­ni­je sam bio šan­ker, oba­vljao raz­ne dru­ge po­slo­ve po koc­kar­ni­ca­ma… Me­đu­tim, sve to vre­me naj­vi­še sam uži­vao u gle­da­nju fil­mo­va. Ta­da sam raz­mi­šlja o to­me da je bi­ti glu­mac naj­lak­ši i naj­pri­jat­ni­ji na­čin da se do­ži­vot­no uži­va za­ra­đu­ju­ći no­vac – pri­ča sa osme­hom Ra­sel Krou.

Kao član Udruženja stra­nih no­vi­na­ra u Ho­li­vu­du, to­kom po­sled­njih 20 go­di­na vi­še pu­ta sam sa Ra­se­lom Kro­u­om raz­go­va­ra­la o fil­mo­vi­ma ko­je je sni­mio i nje­go­vom ži­vo­tu.

Pe­de­set­dvo­go­di­šnji glu­mac pro­sla­vio se ulo­ga­ma u „Gla­di­ja­to­ru”, „Bli­sta­vom umu”, „Po­ver­lji­vo iz El-Eja”, „Do­bra go­di­na”, oku­šao se i u mju­zi­klu „Jad­ni­ci”, a sa­mo ove go­di­ne u bi­o­sko­pi­ma su njegova dva žan­rov­ski raz­li­či­ta fil­ma – re­tro kri­mi-ko­me­di­ja „Do­bri mom­ci” sa Ra­ja­nom Go­slin­gom i me­lo­dra­ma o gu­bit­ku, de­pre­si­ji i po­ro­dič­nim od­no­si­ma „Oče­vi i kće­ri” sa Aman­dom Sej­frid.

Ova ulo­ga ga je na­te­ra­la da razmišlja o se­bi kao ro­di­te­lju s ob­zi­rom na to da se pre ne­ko­li­ko go­di­na raz­veo od glu­mi­ce Da­ni­jel Spen­ser sa ko­jom ima dva si­na.

– Čarls i Te­ni­son ži­ve sa maj­kom, ali sva­ki put ka­da sam u gra­du, do­đu kod me­ne. Ia­ko u mo­joj ku­ći sva­ki ima svo­ju so­bu, uvek bi­ra­ju da pre­spa­va­ju sa mnom i to je di­van ose­ćaj. Je­dan od mo­jih naj­ve­ćih stra­ho­va je­ste da će, ka­da po­ra­stu, pre­sta­ti da pro­vo­de ras­pu­ste sa mnom, a to mi je naj­lep­ši deo go­di­ne – ob­ja­šnja­va Ra­sel, ko­ji je jed­na je od ret­kih slav­nih lič­no­sti ko­ja ni­je oda­la ni­je­dan de­talj o svom raz­vo­du.

Mira Panajotović, Politika

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.