Delphi – .INI fajlovi

Skoro svaki Windows program poseduje inicijalizacione fajlove (ekstenzija .ini), koji služe za unošenje inicijalnih parametara pri pokretanju aplikacija. Ovi paramateri su podložni promeni koju vrši korisnik ili sam program. Na svu sreću sam Delphi nam olakšava rad sa inicijalizacionim fajlovima preko svoje klase TIniFile. Ova klasa nije deo VCL palete komponenti, pošto nema vizuelnih delova.
Datoteka .ini vam može poslužiti da u nju smestite opcije vaše aplikacije i njihove postavke. Da bi uopšte kreirali datoteku .ini, u programskom kodu ćemo prvo kreirati objekat tipa TIniFile koristeći metodu Create:

var
IniFajl: TIniFile;
procedure ...
IniFajl := TIniFile.Create ('IniProgram.ini');

Ako u prethodnom stringu ne napišete i putanju, .ini fajl će se kreirati u „C:Windows“ folderu. Kada kreiramo fajl potrebno je da pomoću dve metode izvršimo pisanje i čitanje postavki u fajlu. Svako podešavanje upisujemo između uglastih zagrada ( “ [ „,“ ] “ ), u sledećem primeru videćemo neke parametre određenog podešavanja, recimo fonta u vašem programu:

[ Font ]
Fontsize=8
Fontname=Arial
FontCharset=238

Podešavanja u .ini fajlovima mogu biti objekti tipa: TStrings ili TStringList. Kreiraćemo objekat TStringList:

var
StringLista:=TStringList;

Čitanje i upisivanje vršimo pomoću metoda ReadSectionValues i WriteString:

begin
IniFajl := TIniFile.Create(
'c:Putanja_do_programaIniProgram.ini' );
StringLista := TStringList.Create;
IniFajl.WriteString( 'Font' , 'FontColor' , 'Black' );
Memo1.Clear;
IniFajl.ReadSectionValues('Font' , 'Memo1.Lines');
IniFajl.Free;
end;

U prvoj liniji kreiramo sam .ini fajl, a u drugoj inicijalizujemo varijablu StringLista. U trećoj liniji vršimo upis u .ini fajl, i to u sekciju „Font“, podešavanje „FontColor“ postavljamo na „Black“. Četvrta linija briše sadržaj Memo kontrole, koju smo prethodno postavili na formu. I imamo u petoj liniji iščitavanje svih podešavanja u sekciji „Font“ i njihov prikaz dajemo u Memo kontroli. Kada završimo sa korišćenjem objekta TIniFile, oslobodićemo ga instrukcijom „IniFajl.Free“.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.