U trendu

Photoshop – Alatka „Gradient Tool“

Za početak objasnićemo šta znači „Gradient“. Reč „Gradient“ dolazi od engleske reči „Gradation“ što znači gradacija, stepenovanje, postepenost. U skladu sa tim, alatka „Gradient Tool“ označava (omogućava) postepeni prelaz od jedne boje ka drugoj. Pri tome, vi možete da odredite nekoliko ključnih boja u gradaciji, a sam Photoshop obezbeđuje stotinu i više boja između kojih možete da napravite fine prelaze (tranziciju boja). U verziji 6 Photoshop-a alatka „Gradient Tool“ se nalazi u istom polju sa alatkom „Paint Bucket Tool“, na paleti alatki. Prečica sa tastature za ovo polje je „G“, zamena ove dve alatke se vrši kombinacijom „Shift+G“.

Za razliku od, prethodno objašnjene, alatke „Paint Bucket Tool“ koja popunjava samo piksele slične boje (u zavisnosti od podešenosti tolerancije), ova alatka popunjava celu selekciju na kojoj se primenjuje. Ukoliko niste izabrali ni jedan deo slike, gradijent će se primeniti na ceo trenutni sloj.

Alatka se koristi na sledeći način:

  1. Kliknite na alatku u paleti alatki ili pritisnite slovo „G“ na tastaturi (Shift+G ako je izabrana druga alatka).
  2. Pozicionirajte pokazivač miša na platno, i to na ono mesto odakle ćete početi prelaz boja. Od ove tačke će biti primenjena prva boja (foreground).
  3. Držeći taster miša vucite u suprotnu stranu platna. Kako budete prevlačili pokazivač, vućićete i pravu liniju koja će ukazivati na smer prelaza boja.
  4. Kada dođete do suprotne strane platna otpustite taster miša. Otpuštanjem tastera definisali ste drugu (završnu) tačku prelaza, i lokaciju druge boje u prelazu (background).

Dodatna podešavanja ove alatke vršite preko „Options bar“-a (linije opcija):

  • Gradient preview – u ovom padajućem meniju možete videti primer prelaza boja, a u njemu možete i izvršiti izbor nekog od ponuđenih.
  • Gradient style – izbor stila gradijenta, gde imamo nekoliko vrsta: linearni, kružni, refleksioni, u obliku dijamanta itd.
  • Mode – ovde vršite izbor načina na koji će se primenjivati prelaz boja.
  • Opacity – podešavanje stepena providnosti u razmeri od 0 do 100.
  • Reverse – ovde vršite zamenu boja u prelazu. Gradijent će započeti Background bojom, a završiće sa Foreground bojom.
  • Transparency – podešavanje nivoa transparentnosti, a u saglasnosti sa osobinom Opacity.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.