Visual Basic – Uklanjanje programa iz Task list-e

API (Application Programming Interface) vam može omogućiti da sakrijete vašu aplikaciju sa liste trenutno izvršavanih programa (Task list). Jednostavno iskoristite donji programski kod, za registrovanje vaše aplikacije kao servisa, i na taj način ćete izvesti da vaš program ostane nevidljiv za korisnika.

Pokrenite Visual Basic i dodajte formu projektu. Sledeći kod dodajte sekciji deklaracija forme:


Private Declare Function GetCurrentProcessId _
Lib „kernel32“ () As Long
Private Declare Function GetCurrentProcess _
Lib „kernel32“ () As Long
Private Declare Function RegisterServiceProcess _
Lib „kernel32“ (ByVal dwProcessID As Long, _
ByVal dwType As Long) As Long

Private Const RSP_SIMPLE_SERVICE = 1
Private Const RSP_UNREGISTER_SERVICE = 0

Potom ćemo istoj formi dodati novu proceduru, i nazvaćemo je „KreirajServis“, te ćemo u nju dodati sledeći kod:


Dim pid As Long
Dim regserv As Long

pid = GetCurrentProcessId()
regserv = RegisterServiceProcess(pid, RSP_SIMPLE_SERVICE)


Sada, ako želimo da uklonimo našu apliakciju iz Task list-e (lista se poziva kombinacijom Ctrl+Alt+Del), sledećim kodom ćemo pozvati prethodnu proceduru:


Call KreirajServis

Da bi ponovo vratili našu aplikaciju u listu, kreiraćemo drugu proceduru (nazvanu „VratiUListu“) i pozvati je na prethodni način:


Dim pid As Long
Dim regserv As Long

pid = GetCurrentProcessId()
regserv = RegisterServiceProcess(pid, _
RSP_UNREGISTER_SERVICE)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.