U trendu

Opšti uslovi putovanja

Nakon što odaberete mesto na kome ćete provesti godišnji odmor, sledeći korak je pronalaženje turističke agencije koja će vas na to mesto i odvesti. Po odabiru agencije čije se cene i datumi realizacije turističkog aranžmana uklapaju u vaš budžet i vremenske okvire, vi s agencijom ili njihovim subagentom zaključujete ugovor (potvrdu) o putovanju. Šta je to ugovor o putovanju i šta on predstavlja za vas, a šta za agenciju? Mnogi, što zbog nepažnje (po principu „lako ćemo“), što zbog neobaveštenosti, potpisuju dokument s čijom sadržinom najčešće nisu dovoljno upoznati. Zbog svega toga, treba navesti najbitnije stavke tog ugovora i objasniti njegovu pravnu snagu, to jest na šta vi to pristajete kada potpisujete ugovor o putovanju i šta su vaše dužnosti i obaveze, a šta su dužnosti i obaveze turističke agencije organizatora putovanja.

Ko je organizator putovanja – licenca turističke agencije

Kada birate turistički aranžman, obratite pažnju na to ko je organizator putovanja. Samo turistička agencija koja ima licencu može biti organizator putovanja. Ako turistički aranžman sklapate u agenciji posredniku – subagentu, na turističkom aranžmanu mora biti jasno naznačeno ko je organizator putovanja, koji je ujedno i jedini odgovoran za realizaciju putovanja.

Opšti uslovi putovanja

Turistička agencija, odnosno organizator putovanja, dužan je da putniku prezentira opšte uslove putovanja. Putnik je opet dužan da se s njima dobro upozna, jer je to u stvari ugovor između agencije i putnika – on definiše prava i obaveze putnika i agencije. Takođe, on mora biti u pisanoj formi, jer tako jedino ima pravnu formu. Sve usmene informacije koje dobijete u agenciji, odnosno na prodajnom mestu, ako ne postoje u programu i opštim uslovima putovanja, ne obavezuju organizatora. Ovim uslovima precizirane su, s jedne strane, sve obaveze putnika, kao što su: dokumenta koje je putnik dužan da pribavi i dostavi agenciji za potrebe izdavanja vize, rokovi dostave potrebne dokumentacije, naknade u slučaju otkazivanja putovanja od strane putnika, kao i rokovi do kojih se putovanje može otkazati i koliki je povrat novca plaćenog za turistički aranžman… S druge strane, on definiše obaveze turističke agencije, kao što su: uslovi izmene programa putovanja, otkaz polaska od strane agencije, rokovi za reklamaciju, vanredne okolnosti na koje organizator ne može da utiče, promena ugovorenog smeštaja i kategorije smeštaja, kao i troškovi koji iz toga proizlaze…

Program putovanja

Prilikom izbora određenog turističkog aranžmana putnik mora da dobije od agencije program putovanja, a agencija je dužna da pruži sve usluge koje su navedene u programu putovanja. Podaci koje program putovanja mora da sadrži su sledeći: naziv organizatora, datum izdavanja i broj njegove licence, mesto i datum početka i završetka putovanja, opis odredišta putovanja i period boravka u izabranom smeštaju s datumima, vrstu prevoznog sredstva, podatke o lokaciji i vrsti smeštajnog objekta, nivo komfora, vrstu i način služenja obroka, kao i cenu ukupnog aranžmana. Takođe, u programu moraju biti jasno navedene usluge koje nisu obuhvaćene cenom, kao i iznosi taksi i naknada koje se odnose na određene usluge koje samim aranžmanom nisu uključene u cenu putovanja (troškovi raznih taksi, cena vize…), obaveze putnika (uslovi za dobijanje vize, potrebna dokumenta, rokovi do kojih se ti dokumenti moraju dostaviti, eventualne vakcinacije…), minimalni broj putnika potrebnih da bi se putovanje realizovalo, kao i krajnje rokove za obaveštavanje putnika o otkazu putovanja, koji pak ne može biti kraći od pet dana od predviđenog početka putovanja.

Žalbe putnika

Najčešće žalbe putnika odnose se na: neadekvatan smeštaj, to jest kategoriju hotela, nivo usluge, način posluživanja obroka, kašnjenje čarter letova, promenu smeštaja od strane agencije partnera u mestu boravka, netačne informacije o smeštaju i smeštajnim kapacitetima, lokaciji smeštaja, troškovima koji nisu navedeni u programu putovanja…

Reklamacije i rokovi

Ukoliko turistička agencija ne izvrši sve usluge koje su navedene u programu putovanja i opštim uslovima putovanja, putnik je dužan da u roku od osam dana od završetka putovanja podnese reklamaciju organizatoru putovanja. Putnik može da traži srazmerno sniženje cene aranžmana ili povrat novca za neizvršene usluge, kao i naknadu štete (materijalne ili nematerijalne) koju je pretrpeo zbog neizvršavanja programa putovanja. Ukoliko je prigovor osnovan, agencija je dužna da srazmerno snizi cenu aranžmana ili izvrši povrat novca putniku u roku od 15 dana od podnošenja reklamacije.

Zaštita prava putnika

Ukoliko i pored podnete reklamacije agencija ne izvrši povrat novca u propisanom roku, odnosno reklamaciju odbije kao neosnovanu, a putnik i dalje smatra da je oštećen, može se podneti prijava Turističkoj inspekciji. Turistička inspekcija je dužna da utvrdi da li postoji osnova za reklamaciju, to jest da li se turistička agencija pridržavala programa putovanja. Inspekcija je u obavezi da reaguje na svaku prijavu i da u skladu s utvrđenim činjeničnim stanjem donese određene mere. Turistička agencija koja je više od dva puta prekršajno kažnjena zbog neispunjavanja usluga iz programa putovanja gubi licencu.
Zbog svega toga, dobro razmislite kojoj agenciji poveravate organizaciju svog odmora i proverite sve relevantne podatke o agenciji i smeštaju koji vam se nudi u izabranom mestu. Odmor se planira – na njega se ne kreće na prečac. Za svoj novac imate pravo da dobijete adekvatnu uslugu i da provedete odmor kao što ste i planirali.
Korisni linkovi

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pošalji komentar